دانلود کتاب های محمدمهدی ملکیان دانلود کتاب های محمدمهدی ملکیان

{"query":"BSS::A::*::I::1931556::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804607,"title":"سیستمهای کنترل هیدرولیک","price":345000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/31a4d29886dcc412/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/31a4d29886dcc412/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/31a4d29886dcc412/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/31a4d29886dcc412/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/31a4d29886dcc412/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786229478646","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"این کتاب با ارایه اطلاعاتی کاملاً به روز منبعی معتبر و جامع در مورد سیستمهای امروزی کنترل هیدرولیک برای دانشجویان و متخصصان به شمار میرود مثالهای صنعتی ارایه شده در آن نقشی روشنگر در فهم مطالب دارند ک...","pages_count":600,"keywords":null,"token":"31a4d29886dcc412","created_at":"2023-11-12 19:13:24","updated_at":"2023-12-02 14:06:02","publisher_id":241,"deleted_at":null,"published_at":"2023-12-02 14:05:41","available_for_web":1,"publisher_title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":345000,"cache":1,"authors":[{"id":1931556,"title":"محمدمهدی ملکیان","meta_title":"محمدمهدی ملکیان","meta_description":"محمدمهدی ملکیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدمهدی","lastname":"ملکیان","token":"27ed24fc75b8fa1c","created_at":"2023-11-13 13:17:12","updated_at":"2023-11-13 13:17:12","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931556,"title":"محمدمهدی ملکیان","meta_title":"محمدمهدی ملکیان","meta_description":"محمدمهدی ملکیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدمهدی","lastname":"ملکیان","token":"27ed24fc75b8fa1c","created_at":"2023-11-13 13:17:12","updated_at":"2023-11-13 13:17:12","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788555,"file":"6550f29cd39f34.69470081.pdf","book_id":3804607,"toc":null,"created_at":"2023-11-12 19:13:25","updated_at":"2023-12-02 14:06:02","process_started_at":"2023-11-12 19:13:28","process_done_at":"2023-11-12 19:13:35","process_failed_at":null,"pages_count":600,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2f4cb179e13539a4bed46b40242ee53a65d399d1c4a8920734968660a37bfb522ceb83b777e7e33fa6ff65e61cfef705d33f0602ff402378a8cb2f24a5c0ff59","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۰۰"},"publisher":{"id":241,"title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","description":null,"token":"4953621c17c002c2","slug":"سازمان-پژوهشهای-علمی-و-صنعتی-ایران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۴۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9","urlify":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۶۰۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931556/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"محمدمهدی-ملکیان","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"101ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"103ms","total":"204ms"},"extra":{"id":1931556,"title":" ","token":"27ed24fc75b8fa1c","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19