دانلود کتاب های دکتر سارا میرزایی دانلود کتاب های دکتر سارا میرزایی

{"query":"BSS::A::*::I::1931557::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804602,"title":"ایمنی شناسی پرندگان","price":100000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","print_price":"۶۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0d3fd4262b480eb6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0d3fd4262b480eb6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0d3fd4262b480eb6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0d3fd4262b480eb6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0d3fd4262b480eb6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786229716953","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1019,"keywords":null,"token":"0d3fd4262b480eb6","created_at":"2023-11-12 19:11:26","updated_at":"2023-11-13 13:03:00","publisher_id":241,"deleted_at":null,"published_at":"2023-11-13 13:03:00","available_for_web":1,"publisher_title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931557,"title":"دکتر سارا میرزایی","meta_title":"دکتر سارا میرزایی","meta_description":"دکتر سارا میرزایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سارا میرزایی","token":"6c4d26f5a8b71d02","created_at":"2023-11-13 13:19:30","updated_at":"2023-11-13 13:19:30","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931557,"title":"دکتر سارا میرزایی","meta_title":"دکتر سارا میرزایی","meta_description":"دکتر سارا میرزایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سارا میرزایی","token":"6c4d26f5a8b71d02","created_at":"2023-11-13 13:19:30","updated_at":"2023-11-13 13:19:30","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788550,"file":"6550f2269a8ec5.89138167.pdf","book_id":3804602,"toc":null,"created_at":"2023-11-12 19:11:27","updated_at":"2023-11-13 13:19:31","process_started_at":"2023-11-12 19:11:35","process_done_at":"2023-11-12 19:11:51","process_failed_at":null,"pages_count":1041,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8526962f181ec2b0b1c111c0031812dcca0c3018a6a1dc50046d2bf463df2f971bff251fcbdf6767d02fafff447c774eb564f70d49df673b5056dec6ec1ae089","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۰۱۹"},"publisher":{"id":241,"title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","description":null,"token":"4953621c17c002c2","slug":"سازمان-پژوهشهای-علمی-و-صنعتی-ایران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱۰۱۹","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931557/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-سارا-میرزایی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"92ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"100ms","total":"192ms"},"extra":{"id":1931557,"title":" ","token":"6c4d26f5a8b71d02","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19