دانلود کتاب های دکتر وحید محمدپور کاریزکی دانلود کتاب های دکتر وحید محمدپور کاریزکی

{"query":"BSS::A::*::I::1931573::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804621,"title":"برنامه نویسی با MATLAB","price":6000,"ebook_price":"۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"۲‌,‌۱۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cc9f92018a6f03c1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cc9f92018a6f03c1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cc9f92018a6f03c1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cc9f92018a6f03c1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cc9f92018a6f03c1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786009551606","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":1,"description":" \n\r\nبسیاری از اتفاقات زندگی ما بر پایه تکرار شکل گرفته .است گاهی اوقات تعداد دفعات تکرار اعمال رفتارها و حوادث قابل پیش بینی نیست؛ مانند عملیات اطفای حریق که باید تا خاموش شدن کامل آتش ادامه یابد. در ...","pages_count":232,"keywords":null,"token":"cc9f92018a6f03c1","created_at":"2023-11-13 14:32:07","updated_at":"2023-11-15 13:35:14","publisher_id":191,"deleted_at":null,"published_at":"2023-11-15 13:35:14","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی قوچان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":6000,"cache":1,"authors":[{"id":1931573,"title":"دکتر وحید محمدپور کاریزکی","meta_title":"دکتر وحید محمدپور کاریزکی","meta_description":"دکتر وحید محمدپور کاریزکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"وحید محمدپور کاریزکی","token":"02ffd2a5c73ccd13","created_at":"2023-11-15 13:35:13","updated_at":"2023-11-15 13:35:13","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931573,"title":"دکتر وحید محمدپور کاریزکی","meta_title":"دکتر وحید محمدپور کاریزکی","meta_description":"دکتر وحید محمدپور کاریزکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"وحید محمدپور کاریزکی","token":"02ffd2a5c73ccd13","created_at":"2023-11-15 13:35:13","updated_at":"2023-11-15 13:35:13","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788569,"file":"6552022f2fc1f7.37052810.pdf","book_id":3804621,"toc":null,"created_at":"2023-11-13 14:32:07","updated_at":"2023-11-15 13:35:14","process_started_at":"2023-11-13 14:32:17","process_done_at":"2023-11-13 14:32:22","process_failed_at":null,"pages_count":232,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"22760e60efac4a6eb8361c6ba1a39f02261273ee1efdcabff010b796f2e9fbf400c1e94a50db887584d020d3df75e288abab94b78abfdb69b31aa75808a7f16f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۲"},"publisher":{"id":191,"title":"دانشگاه صنعتی قوچان","description":null,"token":"5bf8ff5c7b9167da","slug":"qiet"},"study_subjects":[],"price_fa":"۶‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-MATLAB","urlify":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-MATLAB","pages_count_fa":"۲۳۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931573/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%A9%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-وحید-محمدپور-کاریزکی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"120ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"123ms","total":"243ms"},"extra":{"id":1931573,"title":" ","token":"02ffd2a5c73ccd13","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19