دانلود کتاب های امیر فاطمی نژاد دانلود کتاب های امیر فاطمی نژاد

{"query":"BSS::A::*::I::1931577::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804610,"title":"Technical Language of mathematics","price":12000,"ebook_price":"۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"۴‌,‌۲۰۰","print_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9637bcfa4dbb5e15/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9637bcfa4dbb5e15/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9637bcfa4dbb5e15/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9637bcfa4dbb5e15/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9637bcfa4dbb5e15/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786009700516","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":232,"keywords":null,"token":"9637bcfa4dbb5e15","created_at":"2023-11-13 14:27:45","updated_at":"2023-11-15 14:43:35","publisher_id":191,"deleted_at":null,"published_at":"2023-11-15 14:43:35","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی قوچان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931576,"title":"دکتر بهرام فرهادی نیا","meta_title":"دکتر بهرام فرهادی نیا","meta_description":"دکتر بهرام فرهادی نیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بهرام فرهادی نیا","token":"602f6efec01011af","created_at":"2023-11-15 14:43:34","updated_at":"2023-11-15 14:43:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931577,"title":"امیر فاطمی نژاد","meta_title":"امیر فاطمی نژاد","meta_description":"امیر فاطمی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"فاطمی نژاد","token":"494b2c85d91404a1","created_at":"2023-11-15 14:43:35","updated_at":"2023-11-15 14:43:35","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931576,"title":"دکتر بهرام فرهادی نیا","meta_title":"دکتر بهرام فرهادی نیا","meta_description":"دکتر بهرام فرهادی نیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بهرام فرهادی نیا","token":"602f6efec01011af","created_at":"2023-11-15 14:43:34","updated_at":"2023-11-15 14:43:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931577,"title":"امیر فاطمی نژاد","meta_title":"امیر فاطمی نژاد","meta_description":"امیر فاطمی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"فاطمی نژاد","token":"494b2c85d91404a1","created_at":"2023-11-15 14:43:35","updated_at":"2023-11-15 14:43:35","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788558,"file":"6552012a016db9.58346271.pdf","book_id":3804610,"toc":null,"created_at":"2023-11-13 14:27:46","updated_at":"2023-11-15 14:43:35","process_started_at":"2023-11-13 14:27:51","process_done_at":"2023-11-13 14:27:54","process_failed_at":null,"pages_count":164,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5c892715538b9f253b7792e22df042ad57f9626998aca67daaa1b517e39454111b0d980dca01120ffb77890382b1a32b4c92b64974233fb1130641494090d19a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۲"},"publisher":{"id":191,"title":"دانشگاه صنعتی قوچان","description":null,"token":"5bf8ff5c7b9167da","slug":"qiet"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"Technical-Language-of-mathematics","urlify":"Technical-Language-of-mathematics","pages_count_fa":"۲۳۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931577/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"امیر-فاطمی-نژاد","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"121ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"124ms","total":"245ms"},"extra":{"id":1931577,"title":" ","token":"494b2c85d91404a1","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19