دانلود کتاب های پرافیت کینگ دانلود کتاب های پرافیت کینگ

چاپ

پرافیت کینگ , ابوالفضل عزالاسلامی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931578::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804625,"title":"چاپ","price":120000,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/40a5abcb3d8f1b64/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/40a5abcb3d8f1b64/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/40a5abcb3d8f1b64/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/40a5abcb3d8f1b64/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/40a5abcb3d8f1b64/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-819-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"کتابی برای تحلیل تکنیکال و معامله در بازارهای مالی \n...","pages_count":88,"keywords":null,"token":"40a5abcb3d8f1b64","created_at":"2023-11-16 09:01:31","updated_at":"2023-11-18 10:34:52","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-11-18 10:34:52","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":120000,"cache":1,"authors":[{"id":1931578,"title":"پرافیت کینگ","meta_title":"پرافیت کینگ","meta_description":"پرافیت کینگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پرافیت","lastname":"کینگ","token":"d491347992462af3","created_at":"2023-11-16 09:05:35","updated_at":"2023-11-16 09:05:35","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931579,"title":"ابوالفضل عزالاسلامی","meta_title":"ابوالفضل عزالاسلامی","meta_description":"ابوالفضل عزالاسلامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابوالفضل","lastname":"عزالاسلامی","token":"3613ffd054366695","created_at":"2023-11-16 09:05:36","updated_at":"2023-11-16 09:05:36","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931578,"title":"پرافیت کینگ","meta_title":"پرافیت کینگ","meta_description":"پرافیت کینگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پرافیت","lastname":"کینگ","token":"d491347992462af3","created_at":"2023-11-16 09:05:35","updated_at":"2023-11-16 09:05:35","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931579,"title":"ابوالفضل عزالاسلامی","meta_title":"ابوالفضل عزالاسلامی","meta_description":"ابوالفضل عزالاسلامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابوالفضل","lastname":"عزالاسلامی","token":"3613ffd054366695","created_at":"2023-11-16 09:05:36","updated_at":"2023-11-16 09:05:36","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788573,"file":"6555a93419df26.42730679.pdf","book_id":3804625,"toc":null,"created_at":"2023-11-16 09:01:32","updated_at":"2023-11-18 10:34:52","process_started_at":"2023-11-16 09:01:34","process_done_at":"2023-11-16 09:01:35","process_failed_at":null,"pages_count":88,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"aa8567fac95cb8d205e84ab7aa5139219badb71fa685715b57a251421a9263500fc85914fdc7a2366b9e65af0dce1f9ae34db7b37d00d06f5fcf7a8e28c17ddd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۸"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%86%D8%A7%D9%BE","urlify":"%DA%86%D8%A7%D9%BE","pages_count_fa":"۸۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931578/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"پرافیت-کینگ","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"22ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931578,"title":" ","token":"d491347992462af3","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19