دانلود کتاب های دکتر جواد شهلایی باقری دانلود کتاب های دکتر جواد شهلایی باقری

{"query":"BSS::A::*::I::1931585::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804640,"title":"آموزش علوم و فنون کشتی - برای دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی","price":190000,"ebook_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3be7174c3d6e0ba3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3be7174c3d6e0ba3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3be7174c3d6e0ba3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3be7174c3d6e0ba3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3be7174c3d6e0ba3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642175567","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"کشتی یکی از قدیمیترین و فراگیرترین ورزشهای دنیا است و پیشینه آن به دوران ماقبل تاریخ بر میگردد و با زندگی مردم آمیخته شده است و همواره جایگاه ویژه ای در دنیای ورزش و مسابقات جهانی، قاره ای و المپیکها ...","pages_count":260,"keywords":null,"token":"3be7174c3d6e0ba3","created_at":"2023-11-26 08:54:36","updated_at":"2023-12-04 10:26:23","publisher_id":177,"deleted_at":null,"published_at":"2023-11-26 09:39:48","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":190000,"cache":1,"authors":[{"id":1920375,"title":"رضا رضایی","meta_title":"رضا رضایی","meta_description":"رضا رضایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رضا","lastname":"رضایی","token":"56a9db77e26f6ac2","created_at":"2021-05-01 13:39:07","updated_at":"2021-05-01 13:39:07","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931585,"title":"دکتر جواد شهلایی باقری","meta_title":"دکتر جواد شهلایی باقری","meta_description":"دکتر جواد شهلایی باقری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"جواد شهلایی باقری","token":"4dbecd44859fcf96","created_at":"2023-11-26 09:39:47","updated_at":"2023-11-26 09:39:47","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1920375,"title":"رضا رضایی","meta_title":"رضا رضایی","meta_description":"رضا رضایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رضا","lastname":"رضایی","token":"56a9db77e26f6ac2","created_at":"2021-05-01 13:39:07","updated_at":"2021-05-01 13:39:07","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931585,"title":"دکتر جواد شهلایی باقری","meta_title":"دکتر جواد شهلایی باقری","meta_description":"دکتر جواد شهلایی باقری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"جواد شهلایی باقری","token":"4dbecd44859fcf96","created_at":"2023-11-26 09:39:47","updated_at":"2023-11-26 09:39:47","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788588,"file":"6562d6950efe70.28502604.pdf","book_id":3804640,"toc":null,"created_at":"2023-11-26 08:54:37","updated_at":"2023-12-04 10:26:23","process_started_at":"2023-11-26 08:54:39","process_done_at":"2023-11-26 08:54:45","process_failed_at":null,"pages_count":260,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e3aab9905d6b8b7d3b6c6d166a19aca288cf9d381c0e29a3499ee57f60cb1185ff1f1d1d93c06043f5e8cb6cbd6e1640c1886dd06217be2afcc282b4bd3f803c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۰"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C---%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C","urlify":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C---%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C","pages_count_fa":"۲۶۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931585/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-جواد-شهلایی-باقری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"120ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"122ms","total":"242ms"},"extra":{"id":1931585,"title":" ","token":"4dbecd44859fcf96","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19