دانلود کتاب های دکتر عبدالله معتمدی دانلود کتاب های دکتر عبدالله معتمدی

{"query":"BSS::A::*::I::1931586::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804639,"title":"تحلیل فلسفی علمی از شخصیت انسان - معرفی نظریه گسترش وجودی انسان","price":130000,"ebook_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۴۵‌,‌۵۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/71b0cc5b4ae6b046/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/71b0cc5b4ae6b046/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/71b0cc5b4ae6b046/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/71b0cc5b4ae6b046/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/71b0cc5b4ae6b046/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642175666","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"یکی از مجهولات بشر از ابتدای خلقت تاکنون مسیله شخصیت انسان است آن چنان که در طول تاریخ یکی از دغدغه های جدی اندیشمندان فهم عناصر شخصیت انسان و معرفی ماهیت انسان بوده است. برای فهم شخصیت انسان روشهای م...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"71b0cc5b4ae6b046","created_at":"2023-11-26 08:53:31","updated_at":"2023-11-26 09:43:38","publisher_id":177,"deleted_at":null,"published_at":"2023-11-26 09:43:38","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":130000,"cache":1,"authors":[{"id":1931586,"title":"دکتر عبدالله معتمدی","meta_title":"دکتر عبدالله معتمدی","meta_description":"دکتر عبدالله معتمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عبدالله معتمدی","token":"0eb75585fd4e16eb","created_at":"2023-11-26 09:43:38","updated_at":"2023-11-26 09:43:38","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931586,"title":"دکتر عبدالله معتمدی","meta_title":"دکتر عبدالله معتمدی","meta_description":"دکتر عبدالله معتمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عبدالله معتمدی","token":"0eb75585fd4e16eb","created_at":"2023-11-26 09:43:38","updated_at":"2023-11-26 09:43:38","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788587,"file":"6562d65412a084.58136607.pdf","book_id":3804639,"toc":null,"created_at":"2023-11-26 08:53:32","updated_at":"2023-11-26 09:43:38","process_started_at":"2023-11-26 08:53:34","process_done_at":"2023-11-26 08:53:39","process_failed_at":null,"pages_count":319,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"dba2e01cc6ba04f25dec74a11daadd496df89b99e01287d9c8849bda4786c667f37b3c31ce90a5e2c1848dafb5db67d07a9427870e685cfce3a0cc73af66134c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86---%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86---%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931586/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-عبدالله-معتمدی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"81ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"83ms","total":"164ms"},"extra":{"id":1931586,"title":" ","token":"0eb75585fd4e16eb","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19