دانلود کتاب های دکتر زینب مند علی زاده دانلود کتاب های دکتر زینب مند علی زاده

{"query":"BSS::A::*::I::1931595::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804688,"title":"کارآفرینی ورزشی: رویکردی به کارآفرینی، کسب و کار و پژوهش های ورزشی","price":190000,"ebook_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d8a03c1a4a632361/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d8a03c1a4a632361/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d8a03c1a4a632361/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d8a03c1a4a632361/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d8a03c1a4a632361/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-30-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":".\n\r\nکارآفرینی، موضوعی است که در دهه‌های گذشته در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این راستا دولت‌ها برنامه‌های ویژه‌ای را برای توسعه و رشد کارآفرینی تدو...","pages_count":312,"keywords":null,"token":"d8a03c1a4a632361","created_at":"2023-12-27 13:38:49","updated_at":"2023-12-27 14:00:23","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2023-12-27 13:43:31","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931594,"title":"دکتر محمد احسانی","meta_title":"دکتر محمد احسانی","meta_description":"دکتر محمد احسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد احسانی","token":"ba37a3cf3be7da68","created_at":"2023-12-03 10:11:42","updated_at":"2023-12-03 10:11:42","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931595,"title":"دکتر زینب مند علی زاده","meta_title":"دکتر زینب مند علی زاده","meta_description":"دکتر زینب مند علی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"زینب مند علی زاده","token":"8e1097f93fb6c502","created_at":"2023-12-03 10:11:42","updated_at":"2023-12-03 10:11:42","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931594,"title":"دکتر محمد احسانی","meta_title":"دکتر محمد احسانی","meta_description":"دکتر محمد احسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد احسانی","token":"ba37a3cf3be7da68","created_at":"2023-12-03 10:11:42","updated_at":"2023-12-03 10:11:42","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931595,"title":"دکتر زینب مند علی زاده","meta_title":"دکتر زینب مند علی زاده","meta_description":"دکتر زینب مند علی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"زینب مند علی زاده","token":"8e1097f93fb6c502","created_at":"2023-12-03 10:11:42","updated_at":"2023-12-03 10:11:42","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788636,"file":"658bf7b21ccdf3.40437490.pdf","book_id":3804688,"toc":null,"created_at":"2023-12-27 13:38:51","updated_at":"2023-12-27 14:01:30","process_started_at":"2023-12-27 13:38:53","process_done_at":"2023-12-27 13:38:57","process_failed_at":null,"pages_count":314,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"54c99adbb46a723775fde4640227fa7ecf3f8cf84f6aa5483af2a2b02c265350ee0887d29b504f0ebc282ba92d46e84a90dbe4ef0a02236586952e0b16315d7e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱۲"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C--%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C","urlify":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C--%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C","pages_count_fa":"۳۱۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931595/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-زینب-مند-علی-زاده","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"92ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"94ms","total":"186ms"},"extra":{"id":1931595,"title":" ","token":"8e1097f93fb6c502","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19