دانلود کتاب های علی مرسلی دانلود کتاب های علی مرسلی

{"query":"BSS::A::*::I::1931599::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804686,"title":"کاربردهای چارچوب های فلز - آلی و معرفی برخی از آن ها","price":340000,"ebook_price":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۰۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ae41f8f78ee40303/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ae41f8f78ee40303/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ae41f8f78ee40303/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ae41f8f78ee40303/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ae41f8f78ee40303/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-99-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":3,"description":" \n\r\nاز آنجایی که چارچوب‌های فلز- آلی (MOFs) در سال‌های اخیر توجه گسترده علمی را به خود معطوف کرده‌اند. لذا کتاب کاربردهای چارچوب‌های فلز-آلی و معرفی برخی از آن‌ها با هدف بررسی...","pages_count":524,"keywords":null,"token":"ae41f8f78ee40303","created_at":"2023-12-27 12:37:10","updated_at":"2023-12-27 13:11:49","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2023-12-27 12:45:11","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931599,"title":"علی مرسلی","meta_title":"علی مرسلی","meta_description":"علی مرسلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"مرسلی","token":"2567dad4bdb96e6b","created_at":"2023-12-03 11:04:01","updated_at":"2023-12-03 11:04:01","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931599,"title":"علی مرسلی","meta_title":"علی مرسلی","meta_description":"علی مرسلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"مرسلی","token":"2567dad4bdb96e6b","created_at":"2023-12-03 11:04:01","updated_at":"2023-12-03 11:04:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788634,"file":"658be93ebcde12.85506905.pdf","book_id":3804686,"toc":null,"created_at":"2023-12-27 12:37:11","updated_at":"2023-12-27 13:11:49","process_started_at":"2023-12-27 12:37:12","process_done_at":"2023-12-27 12:37:18","process_failed_at":null,"pages_count":524,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"364bccb724d74e2bcdaba208fb0bbb7a1eb4946e5dad6c1d518ae755fb587c3794fc41c969206f8acb29fe272d99da0e4b7d7e030a2c13c52e40a732e750281f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۲۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2---%D8%A2%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7","urlify":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2---%D8%A2%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۵۲۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931599/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"علی-مرسلی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"117ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"119ms","total":"236ms"},"extra":{"id":1931599,"title":" ","token":"2567dad4bdb96e6b","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19