دانلود کتاب های دکتر قاسم حیدری نژاد دانلود کتاب های دکتر قاسم حیدری نژاد

{"query":"BSS::A::*::I::1931601::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804656,"title":"مقدمه‌ای بر توربولانس","price":170000,"ebook_price":"۸۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9400e4fc3e97187f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9400e4fc3e97187f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9400e4fc3e97187f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9400e4fc3e97187f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9400e4fc3e97187f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-70-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":4,"description":"در چاپ چهارم ساختار کلی کتاب تغییر نکرده بلکه براساس بازخورد مکتسبه از سوی علاقه‌مندان فهیم، پاره‌ای از ابهامات قبلی برطرف شده و مواردی از مطالب پیش‌تر به تفصیل بیشتر بیان شده‌اند....","pages_count":267,"keywords":null,"token":"9400e4fc3e97187f","created_at":"2023-12-12 11:47:16","updated_at":"2023-12-26 10:52:00","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2023-12-26 10:51:05","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931601,"title":"دکتر قاسم حیدری نژاد","meta_title":"دکتر قاسم حیدری نژاد","meta_description":"دکتر قاسم حیدری نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"قاسم حیدری نژاد","token":"9d66f50ea7bf65a7","created_at":"2023-12-03 12:02:23","updated_at":"2023-12-03 12:02:23","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931601,"title":"دکتر قاسم حیدری نژاد","meta_title":"دکتر قاسم حیدری نژاد","meta_description":"دکتر قاسم حیدری نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"قاسم حیدری نژاد","token":"9d66f50ea7bf65a7","created_at":"2023-12-03 12:02:23","updated_at":"2023-12-03 12:02:23","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788604,"file":"6578170d257a83.50143652.pdf","book_id":3804656,"toc":null,"created_at":"2023-12-12 11:47:17","updated_at":"2023-12-26 10:52:00","process_started_at":"2023-12-23 10:11:29","process_done_at":"2023-12-23 10:11:38","process_failed_at":null,"pages_count":267,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2f9694639b9e39d17dbc8943ec07bba4d52c706598b8dbb088f04c29bb99e5561052e6c602c1891d707195f0d73ed0482514ccf285c770ccb32b709815e2d1fd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۷"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3","urlify":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3","pages_count_fa":"۲۶۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931601/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-قاسم-حیدری-نژاد","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"94ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"95ms","total":"189ms"},"extra":{"id":1931601,"title":" ","token":"9d66f50ea7bf65a7","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19