دانلود کتاب های دکتر بهبود محبی دانلود کتاب های دکتر بهبود محبی

{"query":"BSS::A::*::I::1931607::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804657,"title":"اصلاح چوب","price":250000,"ebook_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d6dc46d785bc11b6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d6dc46d785bc11b6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d6dc46d785bc11b6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d6dc46d785bc11b6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d6dc46d785bc11b6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-64-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"اصلاح چوب دانشی است که می کوشد تا به شیوه ­های تغییر ساختار فیزیکی و شیمیایی چوب بر پایه روش ­ها و تکنولوژی­ های نوین بپردازد. اصلاح چوب با دانش حفاظت چوب دارای اختلاف ­های بنیادین است...","pages_count":402,"keywords":null,"token":"d6dc46d785bc11b6","created_at":"2023-12-13 10:47:29","updated_at":"2024-03-13 15:43:06","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:43:06","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931607,"title":"دکتر بهبود محبی","meta_title":"دکتر بهبود محبی","meta_description":"دکتر بهبود محبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بهبود محبی","token":"56461e785d0fd5db","created_at":"2023-12-13 10:54:48","updated_at":"2023-12-13 10:54:48","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931607,"title":"دکتر بهبود محبی","meta_title":"دکتر بهبود محبی","meta_description":"دکتر بهبود محبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بهبود محبی","token":"56461e785d0fd5db","created_at":"2023-12-13 10:54:48","updated_at":"2023-12-13 10:54:48","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788605,"file":"65795a89e448e2.96853493.pdf","book_id":3804657,"toc":null,"created_at":"2023-12-13 10:47:30","updated_at":"2024-03-13 15:43:06","process_started_at":"2023-12-23 10:19:35","process_done_at":"2023-12-23 10:19:43","process_failed_at":null,"pages_count":402,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f83f9fb89aa04213293f0d5e3c29168d096fee6d9035df158bc68a54e52d5d6ada1f7b6b46160a8b8d5b3ff1d5062c94fdfbb34ed81cb0158e0ed2fcaa388d04","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰۲"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%86%D9%88%D8%A8","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%86%D9%88%D8%A8","pages_count_fa":"۴۰۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931607/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A8%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-بهبود-محبی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"21ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931607,"title":" ","token":"56461e785d0fd5db","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19