دانلود کتاب های دکتر علی ارومیه ای دانلود کتاب های دکتر علی ارومیه ای

{"query":"BSS::A::*::I::1931609::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804660,"title":"کاربرد زمین شناسی مهندسی در سدسازی (جلد دوم)","price":330000,"ebook_price":"۱۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۹۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8e86dd464e83589c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8e86dd464e83589c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8e86dd464e83589c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8e86dd464e83589c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8e86dd464e83589c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-703459-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":".زمین‌شناسی مهندسی به‌عنوان یک گرایش میان‌رشته‌ای نقش ارزنده در موفقیت و اجرای طرح‌های سدسازی دارد. کاربرد این گرایش در مراحل مختلف روند اجرای ساخت یک سد از جمله ارزیابی خصوصی...","pages_count":513,"keywords":null,"token":"8e86dd464e83589c","created_at":"2023-12-13 14:03:56","updated_at":"2024-01-06 21:40:30","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-06 21:40:30","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931609,"title":"دکتر علی ارومیه ای","meta_title":"دکتر علی ارومیه ای","meta_description":"دکتر علی ارومیه ای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی ارومیه ای","token":"6f0620d4739366d4","created_at":"2023-12-13 14:02:50","updated_at":"2023-12-13 14:02:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931609,"title":"دکتر علی ارومیه ای","meta_title":"دکتر علی ارومیه ای","meta_description":"دکتر علی ارومیه ای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی ارومیه ای","token":"6f0620d4739366d4","created_at":"2023-12-13 14:02:50","updated_at":"2023-12-13 14:02:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788608,"file":"65798895167671.25084188.pdf","book_id":3804660,"toc":null,"created_at":"2023-12-13 14:03:57","updated_at":"2024-01-06 21:40:30","process_started_at":"2024-01-06 15:42:48","process_done_at":"2024-01-06 15:43:00","process_failed_at":null,"pages_count":513,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d6632b22f3a34dfeae68fc8e499ffd25129e915ac8e756e92055c5232e4fcf5834107cd0f9eedfdbf5090dd820b33c1be31b4baa56d28d881e2322794e6a43b9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۱۳"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-","urlify":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-","pages_count_fa":"۵۱۳","previews":null,"score":0},{"id":3804659,"title":"کاربرد زمین شناسی مهندسی در سدسازی (جلد اول)","price":360000,"ebook_price":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۰۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d62ad9a3d56aaeca/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d62ad9a3d56aaeca/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d62ad9a3d56aaeca/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d62ad9a3d56aaeca/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d62ad9a3d56aaeca/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-58-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":".زمین‌شناسی مهندسی به‌عنوان یک گرایش میان‌رشته‌ای نقش ارزنده در موفقیت و اجرای طرح‌های سدسازی دارد. کاربرد این گرایش در مراحل مختلف روند اجرای ساخت یک سد از جمله ارزیابی خصوصی...","pages_count":557,"keywords":null,"token":"d62ad9a3d56aaeca","created_at":"2023-12-13 13:58:10","updated_at":"2024-01-06 21:41:09","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-06 21:41:09","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931609,"title":"دکتر علی ارومیه ای","meta_title":"دکتر علی ارومیه ای","meta_description":"دکتر علی ارومیه ای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی ارومیه ای","token":"6f0620d4739366d4","created_at":"2023-12-13 14:02:50","updated_at":"2023-12-13 14:02:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931609,"title":"دکتر علی ارومیه ای","meta_title":"دکتر علی ارومیه ای","meta_description":"دکتر علی ارومیه ای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی ارومیه ای","token":"6f0620d4739366d4","created_at":"2023-12-13 14:02:50","updated_at":"2023-12-13 14:02:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788607,"file":"6579873a708cb1.94653300.pdf","book_id":3804659,"toc":null,"created_at":"2023-12-13 13:58:10","updated_at":"2024-01-06 21:41:09","process_started_at":"2024-01-06 15:43:01","process_done_at":"2024-01-06 15:43:21","process_failed_at":null,"pages_count":557,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8f3754caab12a870ffbd3cf951a84c726469f7c7c6ac9d107002cb4fcf1ca4136246f04fafbf1c86508c1147b1bf382e3f83a5cc92df29cda93f228b8748c025","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۵۷"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-","urlify":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-","pages_count_fa":"۵۵۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931609/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"دکتر-علی-ارومیه-ای","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"93ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"95ms","total":"188ms"},"extra":{"id":1931609,"title":" ","token":"6f0620d4739366d4","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19