دانلود کتاب های مهندس مصطفی آصفی دانلود کتاب های مهندس مصطفی آصفی

{"query":"BSS::A::*::I::1931615::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804692,"title":"مدل‌سازی کانسارهای معدنی تیوری و اجرا","price":260000,"ebook_price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a1703c40bf72946a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a1703c40bf72946a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a1703c40bf72946a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a1703c40bf72946a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a1703c40bf72946a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-61-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"تلاش کتاب حاضر این است که خواننده بتواند روش‌شناسی رایج شرکت‌های معدنی در طراحی و مدل‌سازی کانسارها را با آگاهی از مبانی نظری آن‌ دست‌کم یک بار روی یک مجموعه داده تجربه کند.در...","pages_count":405,"keywords":null,"token":"a1703c40bf72946a","created_at":"2023-12-30 13:17:25","updated_at":"2023-12-30 13:38:19","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2023-12-30 13:38:19","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931613,"title":"دکتر مسعود منجزی","meta_title":"دکتر مسعود منجزی","meta_description":"دکتر مسعود منجزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مسعود منجزی","token":"e625a7d7f0af4ba0","created_at":"2023-12-30 13:21:19","updated_at":"2023-12-30 13:21:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931614,"title":"مهندس امیرصادقی","meta_title":"مهندس امیرصادقی","meta_description":"مهندس امیرصادقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"امیرصادقی","token":"1f175907e9d89d6c","created_at":"2023-12-30 13:21:19","updated_at":"2023-12-30 13:21:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931615,"title":"مهندس مصطفی آصفی","meta_title":"مهندس مصطفی آصفی","meta_description":"مهندس مصطفی آصفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"مصطفی آصفی","token":"03e0f02611362df3","created_at":"2023-12-30 13:21:19","updated_at":"2023-12-30 13:21:19","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931613,"title":"دکتر مسعود منجزی","meta_title":"دکتر مسعود منجزی","meta_description":"دکتر مسعود منجزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مسعود منجزی","token":"e625a7d7f0af4ba0","created_at":"2023-12-30 13:21:19","updated_at":"2023-12-30 13:21:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931614,"title":"مهندس امیرصادقی","meta_title":"مهندس امیرصادقی","meta_description":"مهندس امیرصادقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"امیرصادقی","token":"1f175907e9d89d6c","created_at":"2023-12-30 13:21:19","updated_at":"2023-12-30 13:21:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931615,"title":"مهندس مصطفی آصفی","meta_title":"مهندس مصطفی آصفی","meta_description":"مهندس مصطفی آصفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"مصطفی آصفی","token":"03e0f02611362df3","created_at":"2023-12-30 13:21:19","updated_at":"2023-12-30 13:21:19","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788640,"file":"658fe72d438767.50736172.pdf","book_id":3804692,"toc":null,"created_at":"2023-12-30 13:17:26","updated_at":"2023-12-30 13:38:19","process_started_at":"2023-12-30 13:17:27","process_done_at":"2023-12-30 13:17:31","process_failed_at":null,"pages_count":405,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a9d2032bea91cede3c11e875612a6147da4a32db840e7c7125c98f42737fee0388552d4c0a9a59c1ec3231feebf89dc6dbea3a3aa7704879a17d346c24f0c64a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰۵"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C--%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7","urlify":"%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C--%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7","pages_count_fa":"۴۰۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931615/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D8%B5%D9%81%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مهندس-مصطفی-آصفی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"89ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"91ms","total":"180ms"},"extra":{"id":1931615,"title":" ","token":"03e0f02611362df3","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19