دانلود کتاب های پروفسور لو. هنری دانلود کتاب های پروفسور لو. هنری

روانکارها و گریس‌‌ها با پایه زیستی

پروفسور لو. هنری , دکتر اروین ریشتر , دکتر برات قبادیان , دکتر مسعود دهقانی صوفی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931616::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804693,"title":"روانکارها و گریس‌‌ها با پایه زیستی","price":185000,"ebook_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۵۵‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/006fd9c05feaa904/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/006fd9c05feaa904/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/006fd9c05feaa904/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/006fd9c05feaa904/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/006fd9c05feaa904/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-74-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":2,"description":". در پیشگفتار چاپ اول که دو سال قبل مرقوم شد به دستیابی کشور ما به فناوری و صنعت فضایی که از قله‌های فناوری در جهان محسوب می‌شود، اشاره شد. خوشبختانه با بررسی دقیق و کارشناسی سند جامع توسعه ...","pages_count":335,"keywords":null,"token":"006fd9c05feaa904","created_at":"2023-12-30 13:23:22","updated_at":"2024-05-08 12:07:37","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:37:10","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931616,"title":"پروفسور لو. هنری","meta_title":"پروفسور لو. هنری","meta_description":"پروفسور لو. هنری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"لو. هنری","token":"2f63c3c3bcbd6489","created_at":"2023-12-30 13:33:27","updated_at":"2023-12-30 13:33:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931617,"title":"دکتر اروین ریشتر","meta_title":"دکتر اروین ریشتر","meta_description":"دکتر اروین ریشتر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"اروین ریشتر","token":"18b149a54dccc89e","created_at":"2023-12-30 13:33:27","updated_at":"2023-12-30 13:33:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931618,"title":"دکتر برات قبادیان","meta_title":"دکتر برات قبادیان","meta_description":"دکتر برات قبادیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"برات قبادیان","token":"8fd769bb1109a075","created_at":"2023-12-30 13:33:27","updated_at":"2023-12-30 13:33:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931619,"title":"دکتر مسعود دهقانی صوفی","meta_title":"دکتر مسعود دهقانی صوفی","meta_description":"دکتر مسعود دهقانی صوفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مسعود دهقانی صوفی","token":"f36e1ea518d07632","created_at":"2023-12-30 13:33:27","updated_at":"2023-12-30 13:33:27","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931616,"title":"پروفسور لو. هنری","meta_title":"پروفسور لو. هنری","meta_description":"پروفسور لو. هنری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"لو. هنری","token":"2f63c3c3bcbd6489","created_at":"2023-12-30 13:33:27","updated_at":"2023-12-30 13:33:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931617,"title":"دکتر اروین ریشتر","meta_title":"دکتر اروین ریشتر","meta_description":"دکتر اروین ریشتر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"اروین ریشتر","token":"18b149a54dccc89e","created_at":"2023-12-30 13:33:27","updated_at":"2023-12-30 13:33:27","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931618,"title":"دکتر برات قبادیان","meta_title":"دکتر برات قبادیان","meta_description":"دکتر برات قبادیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"برات قبادیان","token":"8fd769bb1109a075","created_at":"2023-12-30 13:33:27","updated_at":"2023-12-30 13:33:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931619,"title":"دکتر مسعود دهقانی صوفی","meta_title":"دکتر مسعود دهقانی صوفی","meta_description":"دکتر مسعود دهقانی صوفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مسعود دهقانی صوفی","token":"f36e1ea518d07632","created_at":"2023-12-30 13:33:27","updated_at":"2023-12-30 13:33:27","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788641,"file":"658fe892e2bd29.40109334.pdf","book_id":3804693,"toc":null,"created_at":"2023-12-30 13:23:23","updated_at":"2024-05-08 12:07:37","process_started_at":"2023-12-30 13:23:25","process_done_at":"2023-12-30 13:23:35","process_failed_at":null,"pages_count":335,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d3f26883a525ba5ac7e1d670e3e8a19139a2ad99dd09b123f89747955de9c5b3e22404f12439117b63b27f48fa982ff1ec37d6ad5029acd9bba57b4f9e537816","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۳۵"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۸۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3--%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3--%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C","pages_count_fa":"۳۳۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931616/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%88.-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"پروفسور-لو.-هنری","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"22ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931616,"title":" ","token":"2f63c3c3bcbd6489","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19