دانلود کتاب های دکتر علی مرسلی دانلود کتاب های دکتر علی مرسلی

{"query":"BSS::A::*::I::1931620::*","current_page":1,"items":3,"data":[{"id":3804802,"title":"نانو شیمی سوپرامولکول ها","price":180000,"ebook_price":"۶۰‌,‌۳۰۰","rent_3_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۵۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a77dd7e416276f0f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a77dd7e416276f0f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a77dd7e416276f0f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a77dd7e416276f0f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a77dd7e416276f0f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-59-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":3,"description":"از جمله فناوری‌هایی که در طول یک دهه اخیر دامنه و وسعت کاربرد آن روبه گسترش است فناوری نانو می‌باشد. این فناوری پتانسیل کاربردی بسیار زیادی از الکترونیک گرفته تا سیستم‌های نانوبیولوژیکی...","pages_count":460,"keywords":null,"token":"a77dd7e416276f0f","created_at":"2024-01-22 14:20:44","updated_at":"2024-03-13 15:01:23","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:01:23","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931620,"title":"دکتر علی مرسلی","meta_title":"دکتر علی مرسلی","meta_description":"دکتر علی مرسلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی مرسلی","token":"d6353ce41d8d9a5a","created_at":"2023-12-31 07:57:43","updated_at":"2023-12-31 07:57:43","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931620,"title":"دکتر علی مرسلی","meta_title":"دکتر علی مرسلی","meta_description":"دکتر علی مرسلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی مرسلی","token":"d6353ce41d8d9a5a","created_at":"2023-12-31 07:57:43","updated_at":"2023-12-31 07:57:43","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788750,"file":"65ae488492f636.45778009.pdf","book_id":3804802,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 14:20:45","updated_at":"2024-03-13 15:01:23","process_started_at":"2024-01-22 14:20:47","process_done_at":"2024-01-22 14:20:53","process_failed_at":null,"pages_count":454,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"762e097813792e6c432ba42b514b273304214b6af06683aaf2b978125dee91eb1dea1ce55fba5bedb2bf2bbd50b7cbba0b550c68c84227dcf465e828abf7916a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۶۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۴۶۰","previews":null,"score":0},{"id":3804712,"title":"ترکیبات متخلخل","price":160000,"ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bc03f86766208591/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bc03f86766208591/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bc03f86766208591/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bc03f86766208591/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bc03f86766208591/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-76-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":3,"description":".تخلخل در حالت جامد، موضوعی قدیمی در شیمی مواد است و معمولا زیولیت ها به عنوان مهمترین مثال مواد متخلخل در شیمی مواد مطرح میشد. مطالعه ماهیت سیلیکات های طبیعی معدنی به کشف و سنتز مشابه های آن در آزمای...","pages_count":421,"keywords":null,"token":"bc03f86766208591","created_at":"2024-01-03 08:57:15","updated_at":"2024-03-13 15:30:59","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:30:59","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931620,"title":"دکتر علی مرسلی","meta_title":"دکتر علی مرسلی","meta_description":"دکتر علی مرسلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی مرسلی","token":"d6353ce41d8d9a5a","created_at":"2023-12-31 07:57:43","updated_at":"2023-12-31 07:57:43","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931620,"title":"دکتر علی مرسلی","meta_title":"دکتر علی مرسلی","meta_description":"دکتر علی مرسلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی مرسلی","token":"d6353ce41d8d9a5a","created_at":"2023-12-31 07:57:43","updated_at":"2023-12-31 07:57:43","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788660,"file":"6594f033973982.46505731.pdf","book_id":3804712,"toc":null,"created_at":"2024-01-03 08:57:16","updated_at":"2024-03-13 15:30:59","process_started_at":"2024-01-06 13:44:52","process_done_at":"2024-01-06 13:44:54","process_failed_at":null,"pages_count":420,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"eedbdbe87d8239f69f42fd00470ba053be0d84b7ab719b3dfaf2864a5ddc6a6ed7d64317b3e24554a4046868a4fd6b5869397ccba1f0703e7964a39ed249b8a1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۲۱"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%AE%D9%84","urlify":"%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%AE%D9%84","pages_count_fa":"۴۲۱","previews":null,"score":0},{"id":3804695,"title":"چارچوب‌های فلز - آلی متخلخل (معرفی و روش‌های سنتز)","price":270000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۸۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/91e6bc7d4316369e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/91e6bc7d4316369e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/91e6bc7d4316369e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/91e6bc7d4316369e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/91e6bc7d4316369e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-77-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":3,"description":"ز انجایی که چارچوب‌های فلز- آلی (MOFs) در سال های اخیر توجه گسترده علمی را به خود معطوف کرده اند. فلذا کتاب چارچوب‌های فلز-آلی متخلخل تدوین شده است. چاپ‌های اول و دوم کتاب در سال‌ه...","pages_count":666,"keywords":null,"token":"91e6bc7d4316369e","created_at":"2023-12-30 22:11:33","updated_at":"2024-03-13 15:36:19","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:36:19","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931620,"title":"دکتر علی مرسلی","meta_title":"دکتر علی مرسلی","meta_description":"دکتر علی مرسلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی مرسلی","token":"d6353ce41d8d9a5a","created_at":"2023-12-31 07:57:43","updated_at":"2023-12-31 07:57:43","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931620,"title":"دکتر علی مرسلی","meta_title":"دکتر علی مرسلی","meta_description":"دکتر علی مرسلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی مرسلی","token":"d6353ce41d8d9a5a","created_at":"2023-12-31 07:57:43","updated_at":"2023-12-31 07:57:43","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788643,"file":"6590645dbc6d51.61288487.pdf","book_id":3804695,"toc":null,"created_at":"2023-12-30 22:11:35","updated_at":"2024-03-13 15:36:19","process_started_at":"2023-12-30 22:11:36","process_done_at":"2023-12-30 22:11:43","process_failed_at":null,"pages_count":600,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b9ebe8fe8f24cae67c7f49f6876292c6e2243347a79fd43ec6e5447a5a98ac43aebcbc23f410ef163aec7bf6762165ee9b450380ce97e25fc4b50d445e76913c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۶۶"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2---%D8%A2%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%AE%D9%84--%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B2-","urlify":"%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2---%D8%A2%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%AE%D9%84--%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B2-","pages_count_fa":"۶۶۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931620/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%DB%8C","per_page":15,"to":3,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":3,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":3,"title":"دکتر-علی-مرسلی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"117ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"119ms","total":"236ms"},"extra":{"id":1931620,"title":" ","token":"d6353ce41d8d9a5a","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19