دانلود کتاب های لیلا شمس دانلود کتاب های لیلا شمس

{"query":"BSS::A::*::I::1931623::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804696,"title":"مبانی حکمرانی","price":180000,"ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۵۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2c2d8abe4ce9b437/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2c2d8abe4ce9b437/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2c2d8abe4ce9b437/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2c2d8abe4ce9b437/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2c2d8abe4ce9b437/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642175680","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":384,"keywords":null,"token":"2c2d8abe4ce9b437","created_at":"2023-12-31 10:21:21","updated_at":"2024-02-29 00:09:14","publisher_id":177,"deleted_at":null,"published_at":"2024-02-29 00:09:14","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":180000,"cache":1,"authors":[{"id":1931622,"title":"دکتر مهدی الوانی","meta_title":"دکتر مهدی الوانی","meta_description":"دکتر مهدی الوانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی الوانی","token":"08f36604c59d1e62","created_at":"2023-12-31 11:40:38","updated_at":"2023-12-31 11:40:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931623,"title":"لیلا شمس","meta_title":"لیلا شمس","meta_description":"لیلا شمس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"لیلا","lastname":"شمس","token":"5922b19037812c39","created_at":"2023-12-31 11:40:38","updated_at":"2023-12-31 11:40:38","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931622,"title":"دکتر مهدی الوانی","meta_title":"دکتر مهدی الوانی","meta_description":"دکتر مهدی الوانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی الوانی","token":"08f36604c59d1e62","created_at":"2023-12-31 11:40:38","updated_at":"2023-12-31 11:40:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931623,"title":"لیلا شمس","meta_title":"لیلا شمس","meta_description":"لیلا شمس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"لیلا","lastname":"شمس","token":"5922b19037812c39","created_at":"2023-12-31 11:40:38","updated_at":"2023-12-31 11:40:38","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788644,"file":"65910f69696525.64865806.pdf","book_id":3804696,"toc":null,"created_at":"2023-12-31 10:21:21","updated_at":"2024-02-29 00:09:14","process_started_at":"2024-02-28 23:59:39","process_done_at":"2024-02-28 23:59:50","process_failed_at":null,"pages_count":384,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f52f93349a1a6c109facf50dea864a37012bb66c361ba52f42aea8b7842a4fc54e9ff1d63fe57dc0ce899988c083ca0d1d802ef0868bda3f55aedc45382b31fe","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۸۴"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۳۸۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931623/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%B3","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"لیلا-شمس","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"109ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"110ms","total":"219ms"},"extra":{"id":1931623,"title":" ","token":"5922b19037812c39","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19