دانلود کتاب های دکتر اصغر فرج اللهی دانلود کتاب های دکتر اصغر فرج اللهی

{"query":"BSS::A::*::I::1931627::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804699,"title":"حکمرانی عهد انسان ساخت بوم‌سازگان‌های نوین، دوره گذار و خط‌مشی محیط‌زیستی","price":210000,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۶۳‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bb561d1f5d97bdca/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bb561d1f5d97bdca/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bb561d1f5d97bdca/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bb561d1f5d97bdca/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bb561d1f5d97bdca/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-57-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":".یافته‌های علمی در کنار رویکردهای نوین اتخاذ‌شده در دنیا نشان می‌دهد که زمین وارد یک دوره زمین‌شناختی نوین و تحت سلطه انسان شده است. این دوره در ادبیات علمی دنیا تحت عنوان «آ...","pages_count":334,"keywords":null,"token":"bb561d1f5d97bdca","created_at":"2023-12-31 13:36:36","updated_at":"2024-03-13 15:35:37","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:35:37","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931625,"title":"سارا کلمنت","meta_title":"سارا کلمنت","meta_description":"سارا کلمنت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سارا","lastname":"کلمنت","token":"f4a27b3fbb15cca4","created_at":"2023-12-31 13:38:32","updated_at":"2023-12-31 13:38:32","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931626,"title":"دکتر ایمان اسلامی","meta_title":"دکتر ایمان اسلامی","meta_description":"دکتر ایمان اسلامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ایمان اسلامی","token":"e7873733362016d2","created_at":"2023-12-31 13:38:32","updated_at":"2023-12-31 13:38:32","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931627,"title":"دکتر اصغر فرج‌اللهی","meta_title":"دکتر اصغر فرج‌اللهی","meta_description":"دکتر اصغر فرج‌اللهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"اصغر فرج‌اللهی","token":"d1118380427a0e56","created_at":"2023-12-31 13:38:32","updated_at":"2023-12-31 13:38:32","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931625,"title":"سارا کلمنت","meta_title":"سارا کلمنت","meta_description":"سارا کلمنت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سارا","lastname":"کلمنت","token":"f4a27b3fbb15cca4","created_at":"2023-12-31 13:38:32","updated_at":"2023-12-31 13:38:32","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931626,"title":"دکتر ایمان اسلامی","meta_title":"دکتر ایمان اسلامی","meta_description":"دکتر ایمان اسلامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ایمان اسلامی","token":"e7873733362016d2","created_at":"2023-12-31 13:38:32","updated_at":"2023-12-31 13:38:32","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931627,"title":"دکتر اصغر فرج‌اللهی","meta_title":"دکتر اصغر فرج‌اللهی","meta_description":"دکتر اصغر فرج‌اللهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"اصغر فرج‌اللهی","token":"d1118380427a0e56","created_at":"2023-12-31 13:38:32","updated_at":"2023-12-31 13:38:32","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788647,"file":"65913d2c97c792.01042881.pdf","book_id":3804699,"toc":null,"created_at":"2023-12-31 13:36:37","updated_at":"2024-03-13 15:35:37","process_started_at":"2023-12-31 13:36:39","process_done_at":"2023-12-31 13:36:58","process_failed_at":null,"pages_count":334,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f323a9e715e61bdb6f7913b2a242c5700902b20e72171f8de857be935022f990ea50a5f9279a8ccefd0b7c2f3505eecff2cc48382f81552fc96603abeeda70f7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۳۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C","urlify":"%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C","pages_count_fa":"۳۳۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931627/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-اصغر-فرج-اللهی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"124ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"125ms","total":"249ms"},"extra":{"id":1931627,"title":" ","token":"d1118380427a0e56","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19