دانلود کتاب های دکتر سید عباس شجاع الساداتی دانلود کتاب های دکتر سید عباس شجاع الساداتی

اصول، مفاهیم و کاربردهای نانوبیوتکنولوژی

دکتر سید عباس شجاع الساداتی , دکتر حسین صالحی زاده ,

بیوتکنولوژی صنعتی

دکتر سید عباس شجاع الساداتی , دکتر محمد علی اسداللهی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931631::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804709,"title":"اصول، مفاهیم و کاربردهای نانوبیوتکنولوژی","price":100000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f188f7fe8fd52456/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f188f7fe8fd52456/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f188f7fe8fd52456/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f188f7fe8fd52456/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f188f7fe8fd52456/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-40-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":5,"description":".ایده نانوفناوری را برای نخستین بار، فیزیکدان مشهور، پروفسور ریچارد فاینمن، در 29 دسامبر 1959 مطرح کرد. پدر علم نانو در اجلاس سالانه انجمن فیزیکدانان آمریکا در انستیتو فناوری کالیفرنیا طی یک سخنرانی ب...","pages_count":263,"keywords":null,"token":"f188f7fe8fd52456","created_at":"2024-01-03 08:29:53","updated_at":"2024-01-06 17:41:56","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-06 17:41:56","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931631,"title":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی","meta_title":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی","meta_description":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید عباس شجاع الساداتی","token":"31a7d8defeb014b2","created_at":"2023-12-31 13:57:52","updated_at":"2023-12-31 13:57:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931640,"title":"دکتر حسین صالحی زاده","meta_title":"دکتر حسین صالحی زاده","meta_description":"دکتر حسین صالحی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین صالحی زاده","token":"55f58ffa0685c990","created_at":"2024-01-03 08:37:48","updated_at":"2024-01-03 08:37:48","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931631,"title":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی","meta_title":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی","meta_description":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید عباس شجاع الساداتی","token":"31a7d8defeb014b2","created_at":"2023-12-31 13:57:52","updated_at":"2023-12-31 13:57:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931640,"title":"دکتر حسین صالحی زاده","meta_title":"دکتر حسین صالحی زاده","meta_description":"دکتر حسین صالحی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین صالحی زاده","token":"55f58ffa0685c990","created_at":"2024-01-03 08:37:48","updated_at":"2024-01-03 08:37:48","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788657,"file":"6594e9c9649259.37484125.pdf","book_id":3804709,"toc":null,"created_at":"2024-01-03 08:29:54","updated_at":"2024-01-06 17:41:56","process_started_at":"2024-01-06 13:59:58","process_done_at":"2024-01-06 13:59:59","process_failed_at":null,"pages_count":259,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"7f820e1b99d81e7c8e3962366908b0d41d6dc3f7919a876f5b86a67ef2039e98c8538960b05700d6a5247b7c69da99423545ff5e2cb2f9a18752e450575d3232","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۳"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C","pages_count_fa":"۲۶۳","previews":null,"score":0},{"id":3804702,"title":"بیوتکنولوژی صنعتی","price":180000,"ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۵۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a935b7c021b42a68/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a935b7c021b42a68/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a935b7c021b42a68/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a935b7c021b42a68/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a935b7c021b42a68/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-19-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":10,"description":".«این کتاب پس از مقدمه به مراحل انجام فرایند زیستی در برگیرنده مراحل بالادستی تولید: میکروارگانیسم های صنعتی، محیط های کشت صنعتی، روش‌های سترون سازی، سینیتیک رشد و تولید میکربی، بیوراکتور ...","pages_count":444,"keywords":null,"token":"a935b7c021b42a68","created_at":"2023-12-31 13:50:44","updated_at":"2024-01-01 08:43:26","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-01 08:43:26","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931631,"title":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی","meta_title":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی","meta_description":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید عباس شجاع الساداتی","token":"31a7d8defeb014b2","created_at":"2023-12-31 13:57:52","updated_at":"2023-12-31 13:57:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931632,"title":"دکتر محمد علی اسداللهی","meta_title":"دکتر محمد علی اسداللهی","meta_description":"دکتر محمد علی اسداللهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد علی اسداللهی","token":"3bfcf8c2ff004f7b","created_at":"2023-12-31 13:57:52","updated_at":"2023-12-31 13:57:52","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931631,"title":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی","meta_title":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی","meta_description":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید عباس شجاع الساداتی","token":"31a7d8defeb014b2","created_at":"2023-12-31 13:57:52","updated_at":"2023-12-31 13:57:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931632,"title":"دکتر محمد علی اسداللهی","meta_title":"دکتر محمد علی اسداللهی","meta_description":"دکتر محمد علی اسداللهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد علی اسداللهی","token":"3bfcf8c2ff004f7b","created_at":"2023-12-31 13:57:52","updated_at":"2023-12-31 13:57:52","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788650,"file":"6591407c59c790.26356962.pdf","book_id":3804702,"toc":null,"created_at":"2023-12-31 13:50:45","updated_at":"2024-01-01 08:43:26","process_started_at":"2023-12-31 13:50:46","process_done_at":"2023-12-31 13:51:04","process_failed_at":null,"pages_count":440,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"201c0cda6f6ce82b92b305f9c074ddd1e2a83e73963af9a3e6b74dfe635e148f923bf976c5d4b02aa1dde3c7945917779b76ee8d1677198ec805ef6edd60d7f2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۴۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C","urlify":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C","pages_count_fa":"۴۴۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931631/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"دکتر-سید-عباس-شجاع-الساداتی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"121ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"123ms","total":"244ms"},"extra":{"id":1931631,"title":" ","token":"31a7d8defeb014b2","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19