دانلود کتاب های دکتر محمد علی اسداللهی دانلود کتاب های دکتر محمد علی اسداللهی

بیوتکنولوژی صنعتی

دکتر سید عباس شجاع الساداتی , دکتر محمد علی اسداللهی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931632::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804702,"title":"بیوتکنولوژی صنعتی","price":180000,"ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۵۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a935b7c021b42a68/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a935b7c021b42a68/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a935b7c021b42a68/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a935b7c021b42a68/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a935b7c021b42a68/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-19-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":10,"description":".«این کتاب پس از مقدمه به مراحل انجام فرایند زیستی در برگیرنده مراحل بالادستی تولید: میکروارگانیسم های صنعتی، محیط های کشت صنعتی، روش‌های سترون سازی، سینیتیک رشد و تولید میکربی، بیوراکتور ...","pages_count":444,"keywords":null,"token":"a935b7c021b42a68","created_at":"2023-12-31 13:50:44","updated_at":"2024-01-01 08:43:26","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-01 08:43:26","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931631,"title":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی","meta_title":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی","meta_description":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید عباس شجاع الساداتی","token":"31a7d8defeb014b2","created_at":"2023-12-31 13:57:52","updated_at":"2023-12-31 13:57:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931632,"title":"دکتر محمد علی اسداللهی","meta_title":"دکتر محمد علی اسداللهی","meta_description":"دکتر محمد علی اسداللهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد علی اسداللهی","token":"3bfcf8c2ff004f7b","created_at":"2023-12-31 13:57:52","updated_at":"2023-12-31 13:57:52","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931631,"title":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی","meta_title":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی","meta_description":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید عباس شجاع الساداتی","token":"31a7d8defeb014b2","created_at":"2023-12-31 13:57:52","updated_at":"2023-12-31 13:57:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931632,"title":"دکتر محمد علی اسداللهی","meta_title":"دکتر محمد علی اسداللهی","meta_description":"دکتر محمد علی اسداللهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد علی اسداللهی","token":"3bfcf8c2ff004f7b","created_at":"2023-12-31 13:57:52","updated_at":"2023-12-31 13:57:52","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788650,"file":"6591407c59c790.26356962.pdf","book_id":3804702,"toc":null,"created_at":"2023-12-31 13:50:45","updated_at":"2024-01-01 08:43:26","process_started_at":"2023-12-31 13:50:46","process_done_at":"2023-12-31 13:51:04","process_failed_at":null,"pages_count":440,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"201c0cda6f6ce82b92b305f9c074ddd1e2a83e73963af9a3e6b74dfe635e148f923bf976c5d4b02aa1dde3c7945917779b76ee8d1677198ec805ef6edd60d7f2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۴۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C","urlify":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C","pages_count_fa":"۴۴۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931632/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محمد-علی-اسداللهی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"87ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"88ms","total":"175ms"},"extra":{"id":1931632,"title":" ","token":"3bfcf8c2ff004f7b","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19