دانلود کتاب های دکتر سیدمحمد فیروزآبادی دانلود کتاب های دکتر سیدمحمد فیروزآبادی

{"query":"BSS::A::*::I::1931635::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804704,"title":"منفذسازی الکتریکی با رویکرد کاربرد در درمان سرطان","price":130000,"ebook_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/25c55e74408e38b3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/25c55e74408e38b3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/25c55e74408e38b3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/25c55e74408e38b3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/25c55e74408e38b3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-41-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"کتاب حاضر دربرگیرنده روند مطالعاتی گروه نویسندگان است و همچنین از منابع معتبر دنیا برای تکمیل و به‌روزرسانی استفاده شده است. در نگارش کتاب سعی بر این بوده است تا مطالب با بیانی ساده راهنمای آموزش...","pages_count":255,"keywords":null,"token":"25c55e74408e38b3","created_at":"2023-12-31 14:35:56","updated_at":"2024-01-01 08:44:39","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-01 08:44:39","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931635,"title":"دکتر سیدمحمد فیروزآبادی","meta_title":"دکتر سیدمحمد فیروزآبادی","meta_description":"دکتر سیدمحمد فیروزآبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سیدمحمد فیروزآبادی","token":"4c77063cbaac630f","created_at":"2023-12-31 14:39:42","updated_at":"2023-12-31 14:39:42","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931636,"title":"دکتر زینب شنکایی","meta_title":"دکتر زینب شنکایی","meta_description":"دکتر زینب شنکایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"زینب شنکایی","token":"aba65ee521178e03","created_at":"2023-12-31 14:39:42","updated_at":"2023-12-31 14:39:42","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931635,"title":"دکتر سیدمحمد فیروزآبادی","meta_title":"دکتر سیدمحمد فیروزآبادی","meta_description":"دکتر سیدمحمد فیروزآبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سیدمحمد فیروزآبادی","token":"4c77063cbaac630f","created_at":"2023-12-31 14:39:42","updated_at":"2023-12-31 14:39:42","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931636,"title":"دکتر زینب شنکایی","meta_title":"دکتر زینب شنکایی","meta_description":"دکتر زینب شنکایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"زینب شنکایی","token":"aba65ee521178e03","created_at":"2023-12-31 14:39:42","updated_at":"2023-12-31 14:39:42","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788652,"file":"65914b152f92b5.81457347.pdf","book_id":3804704,"toc":null,"created_at":"2023-12-31 14:35:57","updated_at":"2024-01-01 08:44:39","process_started_at":"2023-12-31 14:36:00","process_done_at":"2023-12-31 14:36:03","process_failed_at":null,"pages_count":256,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5403d1aa39c0b828a48fcf427539881a8c616732509cedbfbaae6b4684f92a21dc4ce65fb94da7c0a0a004da1f1adbf0648e4f2881a933d2ae69807e53c4ea05","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۵۵"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86","urlify":"%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۲۵۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931635/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-سیدمحمد-فیروزآبادی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"94ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"95ms","total":"189ms"},"extra":{"id":1931635,"title":" ","token":"4c77063cbaac630f","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19