دانلود کتاب های دکتر محمدجواد مهدوی نژاد دانلود کتاب های دکتر محمدجواد مهدوی نژاد

{"query":"BSS::A::*::I::1931637::*","current_page":1,"items":3,"data":[{"id":3804765,"title":"اصول و مبانی معاصرسازی","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3fc81f29f9b86136/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3fc81f29f9b86136/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3fc81f29f9b86136/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3fc81f29f9b86136/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3fc81f29f9b86136/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-703413-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":2,"description":"ایـران سـرزمینـی کهـن، بـا آثـار ارزشمنـد و تاریخی فراوان است. نگـاهــی بـه مـعمـاری سنّتـی ایــران نشـان می دهد که نیـاکان پاک سرشت ما، تا چه اندازه بر طراحی و ساخت بناهای فاخر و ارزشمند تاکید داشته ...","pages_count":356,"keywords":null,"token":"3fc81f29f9b86136","created_at":"2024-01-10 11:13:38","updated_at":"2024-01-22 14:29:43","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:29:43","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931637,"title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_description":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدجواد مهدوی نژاد","token":"d5f555262e35647d","created_at":"2023-12-31 14:45:50","updated_at":"2023-12-31 14:45:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931637,"title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_description":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدجواد مهدوی نژاد","token":"d5f555262e35647d","created_at":"2023-12-31 14:45:50","updated_at":"2023-12-31 14:45:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788713,"file":"659e4aaa29d048.74619821.pdf","book_id":3804765,"toc":null,"created_at":"2024-01-10 11:13:39","updated_at":"2024-01-22 14:29:43","process_started_at":"2024-01-21 16:51:30","process_done_at":"2024-01-21 16:51:35","process_failed_at":null,"pages_count":356,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"165601efc3c8c79bc08db6d45b6b4d04bfa8f420d5647c857969bd70f89a1bb93cd84c132892d686fafa99e546e95be25b6d6aa38e359de0328aa994d0298509","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۵۶"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C","pages_count_fa":"۳۵۶","previews":null,"score":0},{"id":3804705,"title":"معماری سرآمد: دستور زبان معماری آینده ایران","price":160000,"ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1413e30f17888921/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1413e30f17888921/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1413e30f17888921/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1413e30f17888921/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1413e30f17888921/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-49-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":2,"description":".جامعه پویا با الهام از تجربه‌‌های گذشته خود، به‌‌خصوص تجربه‌‌های موفق و حتی تجربه‌‌های ناموفق، راه موفقیت را در زمان کوتاه‌‌تری خواهد پیمود. همان&zwn...","pages_count":298,"keywords":null,"token":"1413e30f17888921","created_at":"2023-12-31 14:43:47","updated_at":"2024-01-01 08:45:21","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-01 08:45:21","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931637,"title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_description":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدجواد مهدوی نژاد","token":"d5f555262e35647d","created_at":"2023-12-31 14:45:50","updated_at":"2023-12-31 14:45:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931637,"title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_description":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدجواد مهدوی نژاد","token":"d5f555262e35647d","created_at":"2023-12-31 14:45:50","updated_at":"2023-12-31 14:45:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788653,"file":"65914cebe3ffe7.91276794.pdf","book_id":3804705,"toc":null,"created_at":"2023-12-31 14:43:48","updated_at":"2024-01-01 08:45:21","process_started_at":"2023-12-31 14:43:49","process_done_at":"2023-12-31 14:43:53","process_failed_at":null,"pages_count":329,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a0f6a1593e527a6483bbbd5aaf75afefc989082b40ec65fd2f0e33aabe542bea84f966ad37721adecf8a8561533ef1df959a6b033bbbce5915f5fa829fb80065","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۸"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF--%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF--%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۲۹۸","previews":null,"score":0},{"id":3804708,"title":"معماری سرآمد و مصرف هوشمندانه انرژی: رویکردی طراحی‌مبنا به مفاهیم معمارانه در فیزیک ساختمان","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/606fb4ff42412034/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/606fb4ff42412034/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/606fb4ff42412034/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/606fb4ff42412034/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/606fb4ff42412034/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-42-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":".بهره‌وری و مصرف هوشمندانه انرژی یکی از موضوعات بسیار مهم در سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 محسوب می‌شود. فعالیت‌های متنوعی هم در این حوزه انجام شده ا...","pages_count":249,"keywords":null,"token":"606fb4ff42412034","created_at":"2024-01-03 08:16:36","updated_at":"2024-01-06 16:50:41","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-06 16:50:41","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931637,"title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_description":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدجواد مهدوی نژاد","token":"d5f555262e35647d","created_at":"2023-12-31 14:45:50","updated_at":"2023-12-31 14:45:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931637,"title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_description":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدجواد مهدوی نژاد","token":"d5f555262e35647d","created_at":"2023-12-31 14:45:50","updated_at":"2023-12-31 14:45:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788656,"file":"6594e6ac7844e2.68480159.pdf","book_id":3804708,"toc":null,"created_at":"2024-01-03 08:16:37","updated_at":"2024-01-06 16:50:41","process_started_at":"2024-01-06 13:59:53","process_done_at":"2024-01-06 13:59:54","process_failed_at":null,"pages_count":276,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e5864e85e6f55b887c2f93397c5025b13f355fb9bdca681715ea708c091c8f77489bd61bb13bbe983683908339ecf0d2eb47393975a81cf84a4ce9c7787c91dc","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۴۹"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C--%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86","urlify":"%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C--%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۲۴۹","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931637/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF","per_page":15,"to":3,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":3,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":3,"title":"دکتر-محمدجواد-مهدوی-نژاد","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"96ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"98ms","total":"194ms"},"extra":{"id":1931637,"title":" ","token":"d5f555262e35647d","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19