دانلود کتاب های دکتر علی جعفریان دهکردی دانلود کتاب های دکتر علی جعفریان دهکردی

{"query":"BSS::A::*::I::1931639::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804707,"title":"نمک‌زدایی درکنار نیروگاه: تولید هم‌زمان آب شیرین و توان الکتریکی","price":110000,"ebook_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۳‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ce0a0e00c24235a4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ce0a0e00c24235a4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ce0a0e00c24235a4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ce0a0e00c24235a4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ce0a0e00c24235a4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-43-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":".مجموعه حاضر به معرفی و تجزیه‌وتحلیل فرایندهای تولید هم‌زمان آب و توان الکتریکی، از طریق نمک‌زدایی در کنار نیروگاه‌های حرارتی پرداخته است. در این روش، انرژی مورد نیاز سامانه‌ه...","pages_count":176,"keywords":null,"token":"ce0a0e00c24235a4","created_at":"2024-01-03 07:57:43","updated_at":"2024-01-06 16:27:52","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-06 16:27:52","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931639,"title":"دکتر علی جعفریان دهکردی","meta_title":"دکتر علی جعفریان دهکردی","meta_description":"دکتر علی جعفریان دهکردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی جعفریان دهکردی","token":"fac649cab6c50c86","created_at":"2024-01-03 08:00:03","updated_at":"2024-01-03 08:00:03","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931639,"title":"دکتر علی جعفریان دهکردی","meta_title":"دکتر علی جعفریان دهکردی","meta_description":"دکتر علی جعفریان دهکردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی جعفریان دهکردی","token":"fac649cab6c50c86","created_at":"2024-01-03 08:00:03","updated_at":"2024-01-03 08:00:03","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788655,"file":"6594e23fad96d6.70049348.pdf","book_id":3804707,"toc":null,"created_at":"2024-01-03 07:57:44","updated_at":"2024-01-06 16:27:52","process_started_at":"2024-01-06 13:59:34","process_done_at":"2024-01-06 13:59:34","process_failed_at":null,"pages_count":176,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d3e5700bb7523c4347739654b172151d98f3e5cba80b78590a2c72e37ddcdd73e1e3c90945f1dde1fe9a90e2a664b28c70fe08129d18aea1999536c14368e6e6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۷۶"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%D9%85%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87--%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D9%86%D9%85%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87--%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۱۷۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931639/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-علی-جعفریان-دهکردی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"38ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931639,"title":" ","token":"fac649cab6c50c86","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19