دانلود کتاب های دکتر حسین صالحی زاده دانلود کتاب های دکتر حسین صالحی زاده

{"query":"BSS::A::*::I::1931640::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804709,"title":"اصول، مفاهیم و کاربردهای نانوبیوتکنولوژی","price":100000,"ebook_price":"۳۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f188f7fe8fd52456/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f188f7fe8fd52456/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f188f7fe8fd52456/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f188f7fe8fd52456/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f188f7fe8fd52456/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-40-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":5,"description":".ایده نانوفناوری را برای نخستین بار، فیزیکدان مشهور، پروفسور ریچارد فاینمن، در 29 دسامبر 1959 مطرح کرد. پدر علم نانو در اجلاس سالانه انجمن فیزیکدانان آمریکا در انستیتو فناوری کالیفرنیا طی یک سخنرانی ب...","pages_count":263,"keywords":null,"token":"f188f7fe8fd52456","created_at":"2024-01-03 08:29:53","updated_at":"2024-05-08 12:02:48","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:32:05","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931631,"title":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی","meta_title":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی","meta_description":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید عباس شجاع الساداتی","token":"31a7d8defeb014b2","created_at":"2023-12-31 13:57:52","updated_at":"2023-12-31 13:57:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931640,"title":"دکتر حسین صالحی زاده","meta_title":"دکتر حسین صالحی زاده","meta_description":"دکتر حسین صالحی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین صالحی زاده","token":"55f58ffa0685c990","created_at":"2024-01-03 08:37:48","updated_at":"2024-01-03 08:37:48","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931631,"title":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی","meta_title":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی","meta_description":"دکتر سید عباس شجاع الساداتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید عباس شجاع الساداتی","token":"31a7d8defeb014b2","created_at":"2023-12-31 13:57:52","updated_at":"2023-12-31 13:57:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931640,"title":"دکتر حسین صالحی زاده","meta_title":"دکتر حسین صالحی زاده","meta_description":"دکتر حسین صالحی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین صالحی زاده","token":"55f58ffa0685c990","created_at":"2024-01-03 08:37:48","updated_at":"2024-01-03 08:37:48","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788657,"file":"6594e9c9649259.37484125.pdf","book_id":3804709,"toc":null,"created_at":"2024-01-03 08:29:54","updated_at":"2024-05-08 12:02:48","process_started_at":"2024-01-06 13:59:58","process_done_at":"2024-01-06 13:59:59","process_failed_at":null,"pages_count":259,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"7f820e1b99d81e7c8e3962366908b0d41d6dc3f7919a876f5b86a67ef2039e98c8538960b05700d6a5247b7c69da99423545ff5e2cb2f9a18752e450575d3232","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۳"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C","pages_count_fa":"۲۶۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931640/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-حسین-صالحی-زاده","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"107ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"109ms","total":"216ms"},"extra":{"id":1931640,"title":" ","token":"55f58ffa0685c990","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19