دانلود کتاب های مهندس پردیس شُکری دانلود کتاب های مهندس پردیس شُکری

{"query":"BSS::A::*::I::1931641::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804710,"title":"رهبری استعداد (استعدادیابی، استعدادپروری و استعدادداری)","price":135000,"ebook_price":"۶۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۴۰‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۳۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/50d07a993aeb12ef/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/50d07a993aeb12ef/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/50d07a993aeb12ef/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/50d07a993aeb12ef/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/50d07a993aeb12ef/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-52-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":".در نخستین دورۀ زندگی بشر، نیازهای انسان‏ ها ساده و انگشت‌شمار بودند و از این روی، برآوردن آن‏ها به ‏صورت فردی، مقدور بود؛ اما به ‏تدریج، درپی رشد جامعه‌های انسانی، نیازهای ا...","pages_count":320,"keywords":null,"token":"50d07a993aeb12ef","created_at":"2024-01-03 08:32:11","updated_at":"2024-01-06 17:06:12","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-06 17:06:12","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":10788,"title":"دکتر پرویز احمدی","meta_title":"دکتر پرویز احمدی","meta_description":"دکتر پرویز احمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"پرویز احمدی","token":"63a8f3787ca7df3f","created_at":"2018-02-20 11:33:55","updated_at":"2018-02-20 11:33:55","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931641,"title":"مهندس پردیس شُکری","meta_title":"مهندس پردیس شُکری","meta_description":"مهندس پردیس شُکری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"پردیس شُکری","token":"bb821ea8f3ad3d51","created_at":"2024-01-03 08:43:36","updated_at":"2024-01-03 08:43:36","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":10788,"title":"دکتر پرویز احمدی","meta_title":"دکتر پرویز احمدی","meta_description":"دکتر پرویز احمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"پرویز احمدی","token":"63a8f3787ca7df3f","created_at":"2018-02-20 11:33:55","updated_at":"2018-02-20 11:33:55","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931641,"title":"مهندس پردیس شُکری","meta_title":"مهندس پردیس شُکری","meta_description":"مهندس پردیس شُکری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"پردیس شُکری","token":"bb821ea8f3ad3d51","created_at":"2024-01-03 08:43:36","updated_at":"2024-01-03 08:43:36","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788658,"file":"6594ea536472d7.01748935.pdf","book_id":3804710,"toc":null,"created_at":"2024-01-03 08:32:12","updated_at":"2024-01-06 17:06:12","process_started_at":"2024-01-06 13:59:57","process_done_at":"2024-01-06 13:59:58","process_failed_at":null,"pages_count":320,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"23b10f5faa7961760da9372edb83b5fdcf90a82c17429591fb3a138473ad8e312b1cbd2921caba6564be8dfc072eb95480d62869e862fd9aee51a67c0e74e2b3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-","urlify":"%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-","pages_count_fa":"۳۲۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931641/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%8F%DA%A9%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مهندس-پردیس-شُکری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"144ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"146ms","total":"290ms"},"extra":{"id":1931641,"title":" ","token":"bb821ea8f3ad3d51","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19