دانلود کتاب های دکتر امیر حسین امیری دانلود کتاب های دکتر امیر حسین امیری

درآمدی بر پایش پروفایل های خطی

دکتر رضا برادران کاظم زاده , دکتر مونا ایوبی , مهندس بهنوش کوهستانی , دکتر امیر حسین امیری ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931649::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804721,"title":"درآمدی بر پایش پروفایل های خطی","price":280000,"ebook_price":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۸۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/74471fcd4d4c2a36/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/74471fcd4d4c2a36/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/74471fcd4d4c2a36/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/74471fcd4d4c2a36/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/74471fcd4d4c2a36/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-63-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":2,"description":".در دنیای رقابتی امروز، کیفیت نقش مهمی در سودآوری و حتی بقای سازمان‌ها ایفا می‌کند. بی‌شک سازمان‌هایی که به کیفیت اهمیت نمی‌دهند و ابزارها و روش‌های بهبود کیفیت را در ساز...","pages_count":472,"keywords":null,"token":"74471fcd4d4c2a36","created_at":"2024-01-06 13:29:33","updated_at":"2024-01-06 15:55:28","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-06 15:55:28","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931646,"title":"دکتر رضا برادران کاظم زاده","meta_title":"دکتر رضا برادران کاظم زاده","meta_description":"دکتر رضا برادران کاظم زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا برادران کاظم زاده","token":"7ff66de372ab7384","created_at":"2024-01-06 13:39:09","updated_at":"2024-01-06 13:39:09","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931647,"title":"دکتر مونا ایوبی","meta_title":"دکتر مونا ایوبی","meta_description":"دکتر مونا ایوبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مونا ایوبی","token":"a5228b08b57f2d43","created_at":"2024-01-06 13:39:09","updated_at":"2024-01-06 13:39:09","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931648,"title":"مهندس بهنوش کوهستانی","meta_title":"مهندس بهنوش کوهستانی","meta_description":"مهندس بهنوش کوهستانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"بهنوش کوهستانی","token":"838e57e01f1172a9","created_at":"2024-01-06 13:39:09","updated_at":"2024-01-06 13:39:09","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931649,"title":"دکتر امیر حسین امیری","meta_title":"دکتر امیر حسین امیری","meta_description":"دکتر امیر حسین امیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امیر حسین امیری","token":"a10d96349f59cd84","created_at":"2024-01-06 13:39:09","updated_at":"2024-01-06 13:39:09","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931646,"title":"دکتر رضا برادران کاظم زاده","meta_title":"دکتر رضا برادران کاظم زاده","meta_description":"دکتر رضا برادران کاظم زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا برادران کاظم زاده","token":"7ff66de372ab7384","created_at":"2024-01-06 13:39:09","updated_at":"2024-01-06 13:39:09","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931647,"title":"دکتر مونا ایوبی","meta_title":"دکتر مونا ایوبی","meta_description":"دکتر مونا ایوبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مونا ایوبی","token":"a5228b08b57f2d43","created_at":"2024-01-06 13:39:09","updated_at":"2024-01-06 13:39:09","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931648,"title":"مهندس بهنوش کوهستانی","meta_title":"مهندس بهنوش کوهستانی","meta_description":"مهندس بهنوش کوهستانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"بهنوش کوهستانی","token":"838e57e01f1172a9","created_at":"2024-01-06 13:39:09","updated_at":"2024-01-06 13:39:09","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931649,"title":"دکتر امیر حسین امیری","meta_title":"دکتر امیر حسین امیری","meta_description":"دکتر امیر حسین امیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امیر حسین امیری","token":"a10d96349f59cd84","created_at":"2024-01-06 13:39:09","updated_at":"2024-01-06 13:39:09","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788669,"file":"65992485de0a42.37635276.pdf","book_id":3804721,"toc":null,"created_at":"2024-01-06 13:29:35","updated_at":"2024-01-06 15:55:28","process_started_at":"2024-01-06 13:46:08","process_done_at":"2024-01-06 13:46:10","process_failed_at":null,"pages_count":470,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"abe477a2de004de33ab207273731288fa521ed417b71c137f65583d90a6d70f97223ffd16feea29b4650a43319cec875d2c06891a07c6a87193807f03efc2142","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۷۲"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C","urlify":"%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C","pages_count_fa":"۴۷۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931649/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-امیر-حسین-امیری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"101ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"103ms","total":"204ms"},"extra":{"id":1931649,"title":" ","token":"a10d96349f59cd84","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19