دانلود کتاب های دکتر علی ساعی دانلود کتاب های دکتر علی ساعی

{"query":"BSS::A::*::I::1931650::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804742,"title":"نخبگان سیاسی پساانقلاب تحلیل طبقاتی چرخش نخبگان در ایران","price":140000,"ebook_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a4cbdf5b51d18b3f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a4cbdf5b51d18b3f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a4cbdf5b51d18b3f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a4cbdf5b51d18b3f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a4cbdf5b51d18b3f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-26-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"در این کتاب در باب تراکم قدرت درگروه محدودی از نخبگان سیاسی ایران با رویکرد طبقه محور داوری تجربی نقادانه ارایه شده است‌‌. دلالت مصداقی نخبگان سیاسی، رییس جمهور، نخست وزیر و وزیران کابینه دو...","pages_count":325,"keywords":null,"token":"a4cbdf5b51d18b3f","created_at":"2024-01-08 11:09:57","updated_at":"2024-01-09 10:18:48","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-09 10:18:48","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931650,"title":"دکتر علی ساعی","meta_title":"دکتر علی ساعی","meta_description":"دکتر علی ساعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی ساعی","token":"9c8cc5c1898a3135","created_at":"2024-01-06 13:41:59","updated_at":"2024-01-06 13:41:59","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931650,"title":"دکتر علی ساعی","meta_title":"دکتر علی ساعی","meta_description":"دکتر علی ساعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی ساعی","token":"9c8cc5c1898a3135","created_at":"2024-01-06 13:41:59","updated_at":"2024-01-06 13:41:59","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788690,"file":"659ba6cdc09bf2.12797530.pdf","book_id":3804742,"toc":null,"created_at":"2024-01-08 11:09:58","updated_at":"2024-01-09 10:18:48","process_started_at":"2024-01-08 11:10:00","process_done_at":"2024-01-08 11:10:04","process_failed_at":null,"pages_count":325,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a2c85d7c2b4d9918a769b04c5cba97238721d3b484cb6372af95e831b5d710fb3e4c8104b85727099d3dde7ec2db9d6173bb05c661f0b2d977f86c08819ac914","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲۵"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۳۲۵","previews":null,"score":0},{"id":3804720,"title":"چرخش نخبگان قدرت در ایران 1398-1357","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/854de2ce918bab1a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/854de2ce918bab1a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/854de2ce918bab1a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/854de2ce918bab1a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/854de2ce918bab1a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-25-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"در این کتاب در باب فرایند چرخش نخبگان قدرت در ایران داوری تجربی نقادانه ارایه شده است‌‌. در این پژوهش دلالت مصداقی نخبگان قدرت، تنها رییس جمهور، نخست وزیر و وزیران کابینه دولت موقت مهدی بازر...","pages_count":369,"keywords":null,"token":"854de2ce918bab1a","created_at":"2024-01-06 13:25:33","updated_at":"2024-01-06 15:54:36","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-06 15:54:36","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931650,"title":"دکتر علی ساعی","meta_title":"دکتر علی ساعی","meta_description":"دکتر علی ساعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی ساعی","token":"9c8cc5c1898a3135","created_at":"2024-01-06 13:41:59","updated_at":"2024-01-06 13:41:59","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931650,"title":"دکتر علی ساعی","meta_title":"دکتر علی ساعی","meta_description":"دکتر علی ساعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی ساعی","token":"9c8cc5c1898a3135","created_at":"2024-01-06 13:41:59","updated_at":"2024-01-06 13:41:59","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788668,"file":"6599239628c224.47281282.pdf","book_id":3804720,"toc":null,"created_at":"2024-01-06 13:25:35","updated_at":"2024-01-06 15:54:36","process_started_at":"2024-01-06 13:45:51","process_done_at":"2024-01-06 13:45:52","process_failed_at":null,"pages_count":369,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2db2fd35b304fbbb6aad218890e6f5a9fa3f437e80ab0c89beccc6768585d4afe00b6e17a99fa9ad7489647c41d6b33019f82e6ea986b264babdb18dcd7036c2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۶۹"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-1398-1357","urlify":"%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-1398-1357","pages_count_fa":"۳۶۹","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931650/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%DB%8C","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"دکتر-علی-ساعی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"98ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"99ms","total":"197ms"},"extra":{"id":1931650,"title":" ","token":"9c8cc5c1898a3135","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19