دانلود کتاب های دکتر محمد رحیمی مقدم دانلود کتاب های دکتر محمد رحیمی مقدم

{"query":"BSS::A::*::I::1931652::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804719,"title":"بهینه یابی مورچگان و کاربردهای آن در سلامت","price":110000,"ebook_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۳‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/adb4bc122c1ded0a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/adb4bc122c1ded0a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/adb4bc122c1ded0a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/adb4bc122c1ded0a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/adb4bc122c1ded0a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-34-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":2,"description":"در این مجموعه برآنیم تا به الگوریتم های مبتنی بر رفتار مورچگان همراه با کاربردهایی از آنها برسیم. در فصل بعدی به مقدماتی از بهینه یابی اشاره خواهد شد. کلیات الگوریتم های بهینه یابی مورچگان در فصل سوم ...","pages_count":284,"keywords":null,"token":"adb4bc122c1ded0a","created_at":"2024-01-06 13:23:34","updated_at":"2024-01-06 15:54:09","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-06 15:54:09","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931651,"title":"دکتر محمد مهدی سپهری","meta_title":"دکتر محمد مهدی سپهری","meta_description":"دکتر محمد مهدی سپهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد مهدی سپهری","token":"89f4d8ba9be34805","created_at":"2024-01-06 13:44:12","updated_at":"2024-01-06 13:44:12","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931652,"title":"دکتر محمد رحیمی مقدم","meta_title":"دکتر محمد رحیمی مقدم","meta_description":"دکتر محمد رحیمی مقدم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد رحیمی مقدم","token":"2c9d0c2c537128b1","created_at":"2024-01-06 13:44:12","updated_at":"2024-01-06 13:44:12","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931651,"title":"دکتر محمد مهدی سپهری","meta_title":"دکتر محمد مهدی سپهری","meta_description":"دکتر محمد مهدی سپهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد مهدی سپهری","token":"89f4d8ba9be34805","created_at":"2024-01-06 13:44:12","updated_at":"2024-01-06 13:44:12","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931652,"title":"دکتر محمد رحیمی مقدم","meta_title":"دکتر محمد رحیمی مقدم","meta_description":"دکتر محمد رحیمی مقدم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد رحیمی مقدم","token":"2c9d0c2c537128b1","created_at":"2024-01-06 13:44:12","updated_at":"2024-01-06 13:44:12","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788667,"file":"6599231ebd8605.99629221.pdf","book_id":3804719,"toc":null,"created_at":"2024-01-06 13:23:35","updated_at":"2024-01-06 15:54:09","process_started_at":"2024-01-06 13:45:35","process_done_at":"2024-01-06 13:45:41","process_failed_at":null,"pages_count":284,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e1884f719af5a1af68c1fb2c97bcb81d3ae47cb598df2ae7439791ba4c34fe35409854a5475755fa0d221cc2c2ba7dc9692fada8d9616d3ce2e81a8ea6fbfe23","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA","urlify":"%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA","pages_count_fa":"۲۸۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931652/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محمد-رحیمی-مقدم","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"100ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"101ms","total":"201ms"},"extra":{"id":1931652,"title":" ","token":"2c9d0c2c537128b1","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19