دانلود کتاب های دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری دانلود کتاب های دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری

{"query":"BSS::A::*::I::1931655::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804724,"title":"فیزیولوژی تغذیه و نیازهای غذایی لارو ماهیان","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9add0a73a22efc1d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9add0a73a22efc1d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9add0a73a22efc1d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9add0a73a22efc1d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9add0a73a22efc1d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-57-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":2,"description":"با توجه به روند رو به رشد آبزی‌پروری در کشور و به تبع آن تولید مقادیر بالایی از انواع لارو ماهیان و عدم شناخت کافی درباره تغذیه لاروها و سازوکار‌های موثر بر آن و کمبود منابع، این کتاب به رش...","pages_count":362,"keywords":null,"token":"9add0a73a22efc1d","created_at":"2024-01-06 13:53:46","updated_at":"2024-01-06 15:56:17","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-06 15:56:17","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931655,"title":"دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری","meta_title":"دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری","meta_description":"دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عبدالمحمد عابدیان کناری","token":"4deaa2c6dab7246b","created_at":"2024-01-06 14:03:50","updated_at":"2024-01-06 14:03:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931655,"title":"دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری","meta_title":"دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری","meta_description":"دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عبدالمحمد عابدیان کناری","token":"4deaa2c6dab7246b","created_at":"2024-01-06 14:03:50","updated_at":"2024-01-06 14:03:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788672,"file":"65992a3230e1f2.88825795.pdf","book_id":3804724,"toc":null,"created_at":"2024-01-06 13:53:46","updated_at":"2024-01-06 15:56:18","process_started_at":"2024-01-06 13:53:50","process_done_at":"2024-01-06 13:53:54","process_failed_at":null,"pages_count":362,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a0367f4e449e89a938ac957fead612d746ccb9a83fa0b54451ebc6a6b666ea4884985c1022fd39a80951c9decbc4cbfdff87c50c352de23eae84a2d4533a5f0f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۶۲"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86","urlify":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۳۶۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931655/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-عبدالمحمد-عابدیان-کناری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"93ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"95ms","total":"188ms"},"extra":{"id":1931655,"title":" ","token":"4deaa2c6dab7246b","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19