دانلود کتاب های مایکل ال. فری دانلود کتاب های مایکل ال. فری

هیدرومتالورژی اصول و کاربردها

مایکل ال. فری , دکتر محمود عبدالهی , دکتر محمودرضا شاهوردی , دکتر فراز سلطانی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931656::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804725,"title":"هیدرومتالورژی اصول و کاربردها","price":245000,"ebook_price":"۸۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۷۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f61f2148f864d531/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f61f2148f864d531/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f61f2148f864d531/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f61f2148f864d531/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f61f2148f864d531/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-27-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"کتاب پیش‌رو که حاصل حدود 5 سال تلاش مترجمان است به‌عنوان یکی از به‌روزترین و جامع‌ترین منابع درسی در تمامی زمینه های مرتبط با هیدرومتالورژی مطرح است. مطالب کتاب شامل دوازده فصل کار...","pages_count":654,"keywords":null,"token":"f61f2148f864d531","created_at":"2024-01-06 13:56:22","updated_at":"2024-04-10 02:34:09","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-04-10 02:34:09","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931656,"title":"مایکل ال. فری","meta_title":"مایکل ال. فری","meta_description":"مایکل ال. فری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایکل","lastname":"ال. فری","token":"060f85a0e2048279","created_at":"2024-01-06 14:09:27","updated_at":"2024-01-06 14:09:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931657,"title":"دکتر محمود عبدالهی","meta_title":"دکتر محمود عبدالهی","meta_description":"دکتر محمود عبدالهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمود عبدالهی","token":"eb9492c67d6a590b","created_at":"2024-01-06 14:09:27","updated_at":"2024-01-06 14:09:27","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931658,"title":"دکتر محمودرضا شاهوردی","meta_title":"دکتر محمودرضا شاهوردی","meta_description":"دکتر محمودرضا شاهوردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمودرضا شاهوردی","token":"97c84f14cb889b88","created_at":"2024-01-06 14:09:27","updated_at":"2024-01-06 14:09:27","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931659,"title":"دکتر فراز سلطانی","meta_title":"دکتر فراز سلطانی","meta_description":"دکتر فراز سلطانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فراز سلطانی","token":"d9526f42062aba4c","created_at":"2024-01-06 14:09:27","updated_at":"2024-01-06 14:09:27","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931656,"title":"مایکل ال. فری","meta_title":"مایکل ال. فری","meta_description":"مایکل ال. فری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایکل","lastname":"ال. فری","token":"060f85a0e2048279","created_at":"2024-01-06 14:09:27","updated_at":"2024-01-06 14:09:27","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931657,"title":"دکتر محمود عبدالهی","meta_title":"دکتر محمود عبدالهی","meta_description":"دکتر محمود عبدالهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمود عبدالهی","token":"eb9492c67d6a590b","created_at":"2024-01-06 14:09:27","updated_at":"2024-01-06 14:09:27","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931658,"title":"دکتر محمودرضا شاهوردی","meta_title":"دکتر محمودرضا شاهوردی","meta_description":"دکتر محمودرضا شاهوردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمودرضا شاهوردی","token":"97c84f14cb889b88","created_at":"2024-01-06 14:09:27","updated_at":"2024-01-06 14:09:27","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931659,"title":"دکتر فراز سلطانی","meta_title":"دکتر فراز سلطانی","meta_description":"دکتر فراز سلطانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فراز سلطانی","token":"d9526f42062aba4c","created_at":"2024-01-06 14:09:27","updated_at":"2024-01-06 14:09:27","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788673,"file":"65992ace875229.16470552.pdf","book_id":3804725,"toc":null,"created_at":"2024-01-06 13:56:23","updated_at":"2024-04-10 02:34:09","process_started_at":"2024-04-09 20:24:37","process_done_at":"2024-04-09 20:25:05","process_failed_at":null,"pages_count":654,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"61793e63fb4407cd1a42ac5e9abc0a80564fb92a7dee7aea0d67713bd8f30afa38229f01c1919f6df5df0798d45e1e01e518095888d1fbe6cdda4fcc90cd83be","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۵۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۴۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7","urlify":"%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۶۵۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931656/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%84.-%D9%81%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مایکل-ال.-فری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"94ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"96ms","total":"190ms"},"extra":{"id":1931656,"title":" ","token":"060f85a0e2048279","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19