دانلود کتاب های دکتر محمد عیسایی تفرشی دانلود کتاب های دکتر محمد عیسایی تفرشی

{"query":"BSS::A::*::I::1931661::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804729,"title":"مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری (جلد اول)","price":210000,"ebook_price":"۱۰۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۶۳‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d88e06ee5ad6eb14/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d88e06ee5ad6eb14/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d88e06ee5ad6eb14/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d88e06ee5ad6eb14/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d88e06ee5ad6eb14/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-36-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":4,"description":"با تصویب نخستین قانون تجارت ایران، یعنی قانون تجارت 4-1303، پدیدهای نو با عنوان کلی شرکت های تجاری با ویژگی هایی خاص و متفاوت از شرکت مدنی مورد قبول در فقه امامیه با نام شرکت سهامی، ضمانتی، مختلط و ت...","pages_count":556,"keywords":null,"token":"d88e06ee5ad6eb14","created_at":"2024-01-07 12:08:37","updated_at":"2024-01-08 09:54:46","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-08 09:54:46","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931661,"title":"دکتر محمد عیسایی تفرشی","meta_title":"دکتر محمد عیسایی تفرشی","meta_description":"دکتر محمد عیسایی تفرشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد عیسایی تفرشی","token":"1167550fd9522bbc","created_at":"2024-01-07 13:18:49","updated_at":"2024-01-07 13:18:49","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931661,"title":"دکتر محمد عیسایی تفرشی","meta_title":"دکتر محمد عیسایی تفرشی","meta_description":"دکتر محمد عیسایی تفرشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد عیسایی تفرشی","token":"1167550fd9522bbc","created_at":"2024-01-07 13:18:49","updated_at":"2024-01-07 13:18:49","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788677,"file":"659a630e1f87b7.81446058.pdf","book_id":3804729,"toc":null,"created_at":"2024-01-07 12:08:39","updated_at":"2024-01-08 09:54:46","process_started_at":"2024-01-07 12:08:42","process_done_at":"2024-01-07 12:08:48","process_failed_at":null,"pages_count":556,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"493769b7180cc7eb9dabe24bbc2c699ab6cec524cc23fa6b9bd739a892efd50afc4ce8f47f8082e3eaf9572612759cc796343e1b539c5b53ea0780aba62df660","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۵۶"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-","pages_count_fa":"۵۵۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931661/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محمد-عیسایی-تفرشی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"147ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"148ms","total":"295ms"},"extra":{"id":1931661,"title":" ","token":"1167550fd9522bbc","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19