دانلود کتاب های دکتر محمد عیسایی تفرشی دانلود کتاب های دکتر محمد عیسایی تفرشی

{"query":"BSS::A::*::I::1931662::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804730,"title":"مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری (جلد دوم)","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/94a0e4cb36c3d793/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/94a0e4cb36c3d793/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/94a0e4cb36c3d793/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/94a0e4cb36c3d793/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/94a0e4cb36c3d793/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-36-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":4,"description":"با تصویب نخستین قانون تجارت ایران، یعنی قانون تجارت 4-1303، پدیدهای نو با عنوان کلی شرکت های تجاری با ویژگی هایی خاص و متفاوت از شرکت مدنی مورد قبول در فقه امامیه با نام شرکت سهامی، ضمانتی، مختلط و ت...","pages_count":360,"keywords":null,"token":"94a0e4cb36c3d793","created_at":"2024-01-07 12:15:08","updated_at":"2024-01-08 09:55:42","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-08 09:55:42","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931662,"title":"دکتر محمد عیسایی تفرشی","meta_title":"دکتر محمد عیسایی تفرشی","meta_description":"دکتر محمد عیسایی تفرشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد عیسایی تفرشی","token":"d27b462921df0f38","created_at":"2024-01-07 13:21:47","updated_at":"2024-01-07 13:21:47","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931662,"title":"دکتر محمد عیسایی تفرشی","meta_title":"دکتر محمد عیسایی تفرشی","meta_description":"دکتر محمد عیسایی تفرشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد عیسایی تفرشی","token":"d27b462921df0f38","created_at":"2024-01-07 13:21:47","updated_at":"2024-01-07 13:21:47","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788678,"file":"659a64951a4901.37631712.pdf","book_id":3804730,"toc":null,"created_at":"2024-01-07 12:15:09","updated_at":"2024-01-08 09:55:42","process_started_at":"2024-01-07 12:15:10","process_done_at":"2024-01-07 12:15:15","process_failed_at":null,"pages_count":360,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3cd897bd2217ef99313ae1bcbe2c02b26a8dc90004e7a30e856f8ac010100259ae9cce4a8ec9edfef8a2593c28c09af2c76b93fd8629d8bff0acb9db86fd2517","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۶۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-","pages_count_fa":"۳۶۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931662/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محمد-عیسایی-تفرشی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"93ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"94ms","total":"187ms"},"extra":{"id":1931662,"title":" ","token":"d27b462921df0f38","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19