دانلود کتاب های دکتر امین حدیدی دانلود کتاب های دکتر امین حدیدی

مبانی نیروگاه

دکتر محمدرضا انصاری , دکتر امین حدیدی , مهندس امین داوری ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931665::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804732,"title":"مبانی نیروگاه","price":240000,"ebook_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/52992813a83da6c6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/52992813a83da6c6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/52992813a83da6c6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/52992813a83da6c6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/52992813a83da6c6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-34-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":2,"description":"اغلب انرژی الکتریکی، به عنوان تکیه گاه اصلی یک کشور صنعتی شناخته می شود. با کاهش منابع انرژی فسیلی، نیاز به تبدیل انرژی کاراتر این منابع و توسعه فناوری های انرژی های نو و تجدیدپذیر، اجتناب ناپذیر است....","pages_count":642,"keywords":null,"token":"52992813a83da6c6","created_at":"2024-01-07 12:49:37","updated_at":"2024-01-08 09:57:26","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-08 09:57:26","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931664,"title":"دکتر محمدرضا انصاری","meta_title":"دکتر محمدرضا انصاری","meta_description":"دکتر محمدرضا انصاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا انصاری","token":"a6642f2263fee0fb","created_at":"2024-01-07 13:30:17","updated_at":"2024-01-07 13:30:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931665,"title":"دکتر امین حدیدی","meta_title":"دکتر امین حدیدی","meta_description":"دکتر امین حدیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امین حدیدی","token":"875899dc0ca5a954","created_at":"2024-01-07 13:30:17","updated_at":"2024-01-07 13:30:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931666,"title":"مهندس امین داوری","meta_title":"مهندس امین داوری","meta_description":"مهندس امین داوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"امین داوری","token":"126ccd82f344ab7e","created_at":"2024-01-07 13:30:17","updated_at":"2024-01-07 13:30:17","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931664,"title":"دکتر محمدرضا انصاری","meta_title":"دکتر محمدرضا انصاری","meta_description":"دکتر محمدرضا انصاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا انصاری","token":"a6642f2263fee0fb","created_at":"2024-01-07 13:30:17","updated_at":"2024-01-07 13:30:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931665,"title":"دکتر امین حدیدی","meta_title":"دکتر امین حدیدی","meta_description":"دکتر امین حدیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امین حدیدی","token":"875899dc0ca5a954","created_at":"2024-01-07 13:30:17","updated_at":"2024-01-07 13:30:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931666,"title":"مهندس امین داوری","meta_title":"مهندس امین داوری","meta_description":"مهندس امین داوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"امین داوری","token":"126ccd82f344ab7e","created_at":"2024-01-07 13:30:17","updated_at":"2024-01-07 13:30:17","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788680,"file":"659a6ca9def614.39072780.pdf","book_id":3804732,"toc":null,"created_at":"2024-01-07 12:49:39","updated_at":"2024-01-08 09:57:26","process_started_at":"2024-01-07 12:49:39","process_done_at":"2024-01-07 12:49:47","process_failed_at":null,"pages_count":639,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"75ae9fb121c129f60afeb4c0cc9cc10d96fe32f67de97c27b326d1fc014c42e07620ef16d90f39e3a73f92cf1efe865023585c040703cf65c6bd206bf1567484","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۴۲"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87","pages_count_fa":"۶۴۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931665/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-امین-حدیدی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"105ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"106ms","total":"211ms"},"extra":{"id":1931665,"title":" ","token":"875899dc0ca5a954","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19