دانلود کتاب های دکتر اسماعیل کوکبی فر دانلود کتاب های دکتر اسماعیل کوکبی فر

{"query":"BSS::A::*::I::1931668::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804738,"title":"طراحی هندسی برای گرافیک کامپیوتری","price":140000,"ebook_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4c0fb5f0d53bff2c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4c0fb5f0d53bff2c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4c0fb5f0d53bff2c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4c0fb5f0d53bff2c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4c0fb5f0d53bff2c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-33-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":".مهم‌ترین هدف نگارش این کتاب تهیه منبعی استاندارد برای معرفی روش‌هایی در طراحی هندسی و بیان برخی از کاربردهای آن است. از‌این‌رو تلاش کرده‌ایم تا کتابی تدوین و نگارش شود که تا ...","pages_count":334,"keywords":null,"token":"4c0fb5f0d53bff2c","created_at":"2024-01-08 08:29:43","updated_at":"2024-01-08 10:00:53","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-08 10:00:53","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931667,"title":"دکتر محمدرضا اصلاحچی","meta_title":"دکتر محمدرضا اصلاحچی","meta_description":"دکتر محمدرضا اصلاحچی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا اصلاحچی","token":"945f03a843f8b8e8","created_at":"2024-01-08 08:33:14","updated_at":"2024-01-08 08:33:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931668,"title":"دکتر اسماعیل کوکبی فر","meta_title":"دکتر اسماعیل کوکبی فر","meta_description":"دکتر اسماعیل کوکبی فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"اسماعیل کوکبی فر","token":"87d165ea354d4005","created_at":"2024-01-08 08:33:14","updated_at":"2024-01-08 08:33:14","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931667,"title":"دکتر محمدرضا اصلاحچی","meta_title":"دکتر محمدرضا اصلاحچی","meta_description":"دکتر محمدرضا اصلاحچی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا اصلاحچی","token":"945f03a843f8b8e8","created_at":"2024-01-08 08:33:14","updated_at":"2024-01-08 08:33:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931668,"title":"دکتر اسماعیل کوکبی فر","meta_title":"دکتر اسماعیل کوکبی فر","meta_description":"دکتر اسماعیل کوکبی فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"اسماعیل کوکبی فر","token":"87d165ea354d4005","created_at":"2024-01-08 08:33:14","updated_at":"2024-01-08 08:33:14","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788686,"file":"659b813faa8c66.23248172.pdf","book_id":3804738,"toc":null,"created_at":"2024-01-08 08:29:45","updated_at":"2024-01-08 10:00:53","process_started_at":"2024-01-08 08:29:47","process_done_at":"2024-01-08 08:29:51","process_failed_at":null,"pages_count":334,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"183c7aeeaa7e3520b03f729ac30649c81819f80a48233c84683e06baf86f24d68f0047a20873b55c74ee2a8d95376934cf67a5917368afb343006949fff24d0b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۳۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۳۳۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931668/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-اسماعیل-کوکبی-فر","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"117ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"119ms","total":"236ms"},"extra":{"id":1931668,"title":" ","token":"87d165ea354d4005","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19