دانلود کتاب های دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال دانلود کتاب های دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال

مهندسی ترابری و ترافیک جلد اول: ترابری

دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال , دکتر محمود صفارزاده ,

مهندسی ترابری و ترافیک جلد دوم: ترافیک

دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال , دکتر محمود صفارزاده ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931669::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804737,"title":"مهندسی ترابری و ترافیک جلد اول: ترابری","price":185000,"ebook_price":"۶۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۵۵‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1b75d693e6116fe8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1b75d693e6116fe8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1b75d693e6116fe8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1b75d693e6116fe8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1b75d693e6116fe8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786005394320","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":6,"description":".این اثر برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشتۀ مهندسی عمران به­عنوان کتاب درسی و کمک درسی قابل استفاده است. با توجه به دو موضوع ترافیک و ترابری، این کتاب در دو مجلد تهیه شده و فصول مربوط...","pages_count":467,"keywords":null,"token":"1b75d693e6116fe8","created_at":"2024-01-08 08:25:11","updated_at":"2024-05-08 11:55:46","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:23:10","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931669,"title":"دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال","meta_title":"دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال","meta_description":"دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال","token":"41163ebbf2cfb5e9","created_at":"2024-01-08 08:36:23","updated_at":"2024-01-08 08:36:23","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931670,"title":"دکتر محمود صفارزاده","meta_title":"دکتر محمود صفارزاده","meta_description":"دکتر محمود صفارزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمود صفارزاده","token":"22c5323cb3ca6dbf","created_at":"2024-01-08 08:36:23","updated_at":"2024-01-08 08:36:23","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931669,"title":"دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال","meta_title":"دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال","meta_description":"دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال","token":"41163ebbf2cfb5e9","created_at":"2024-01-08 08:36:23","updated_at":"2024-01-08 08:36:23","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931670,"title":"دکتر محمود صفارزاده","meta_title":"دکتر محمود صفارزاده","meta_description":"دکتر محمود صفارزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمود صفارزاده","token":"22c5323cb3ca6dbf","created_at":"2024-01-08 08:36:23","updated_at":"2024-01-08 08:36:23","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788685,"file":"659b80300bdfc3.98924036.pdf","book_id":3804737,"toc":null,"created_at":"2024-01-08 08:25:13","updated_at":"2024-05-08 11:55:46","process_started_at":"2024-01-08 08:25:15","process_done_at":"2024-01-08 08:25:21","process_failed_at":null,"pages_count":467,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8f0d6abb165ba1327b8336aab8de274ae471b769b248dd32a18810bcef6d0310a6a3c796cbbe1e7480d0314d186a4957268112e65a93435b9766c5f328b4e389","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۶۷"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۸۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84--%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84--%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۴۶۷","previews":null,"score":0},{"id":3804900,"title":"مهندسی ترابری و ترافیک جلد دوم: ترافیک","price":265000,"ebook_price":"۸۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۷۹‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f069619a6105da9a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f069619a6105da9a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f069619a6105da9a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f069619a6105da9a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f069619a6105da9a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-33-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":6,"description":"این اثر برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشتۀ مهندسی عمران به­ عنوان کتاب درسی و کمک درسی قابل استفاده است. هشت فصل جلد دوم عبارت است از: خصوصیات انسان و ماشین، خصوصیات جریان ترافیک، طرا...","pages_count":715,"keywords":null,"token":"f069619a6105da9a","created_at":"2024-04-14 12:25:25","updated_at":"2024-05-08 11:32:25","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-04-16 11:05:41","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931669,"title":"دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال","meta_title":"دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال","meta_description":"دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال","token":"41163ebbf2cfb5e9","created_at":"2024-01-08 08:36:23","updated_at":"2024-01-08 08:36:23","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931670,"title":"دکتر محمود صفارزاده","meta_title":"دکتر محمود صفارزاده","meta_description":"دکتر محمود صفارزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمود صفارزاده","token":"22c5323cb3ca6dbf","created_at":"2024-01-08 08:36:23","updated_at":"2024-01-08 08:36:23","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931669,"title":"دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال","meta_title":"دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال","meta_description":"دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال","token":"41163ebbf2cfb5e9","created_at":"2024-01-08 08:36:23","updated_at":"2024-01-08 08:36:23","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931670,"title":"دکتر محمود صفارزاده","meta_title":"دکتر محمود صفارزاده","meta_description":"دکتر محمود صفارزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمود صفارزاده","token":"22c5323cb3ca6dbf","created_at":"2024-01-08 08:36:23","updated_at":"2024-01-08 08:36:23","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788848,"file":"661b8bedd1aea7.59453160.pdf","book_id":3804900,"toc":null,"created_at":"2024-04-14 12:25:27","updated_at":"2024-05-08 11:32:25","process_started_at":"2024-04-14 12:25:29","process_done_at":"2024-04-14 12:25:37","process_failed_at":null,"pages_count":715,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ae585f4a08f6cf096aca6d250ec7d00d03fde4efc36ec8ab9c0b12e106f9373dba3d4164f90ae1673203aa8d669a9ec422c748171b57804745ad2e48caf9ed27","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۱۵"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۶۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85--%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9","urlify":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85--%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۷۱۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931669/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C.-%D8%AC%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%DB%8C.-%DA%A9%D9%86%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D9%84","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"دکتر-سی.-جوتین-خیستی،-دکتر-بی.-کنت-لال","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"105ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"107ms","total":"212ms"},"extra":{"id":1931669,"title":" ","token":"41163ebbf2cfb5e9","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19