دانلود کتاب های دکتر سید سپهر قاضی نوری دانلود کتاب های دکتر سید سپهر قاضی نوری

{"query":"BSS::A::*::I::1931671::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804735,"title":"مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری","price":240000,"ebook_price":"۸۰‌,‌۴۰۰","rent_3_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/af6a54ea98cf8cee/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/af6a54ea98cf8cee/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/af6a54ea98cf8cee/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/af6a54ea98cf8cee/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/af6a54ea98cf8cee/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-51-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":4,"description":".توجه همکاران دانشگاهی به تدریس این کتاب در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا موجب شد که با گذشت کمتر از 9 سال از چاپ اول این کتاب، به چاپ چهارم آن نیاز باشد. خود ما در زمان نگارش کتاب، تصور نمی­کردیم ک...","pages_count":631,"keywords":null,"token":"af6a54ea98cf8cee","created_at":"2024-01-07 19:06:17","updated_at":"2024-03-13 15:23:41","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:23:41","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931671,"title":"دکتر سید سپهر قاضی نوری","meta_title":"دکتر سید سپهر قاضی نوری","meta_description":"دکتر سید سپهر قاضی نوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید سپهر قاضی نوری","token":"645405eff100a74c","created_at":"2024-01-08 10:40:59","updated_at":"2024-01-08 10:40:59","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931672,"title":"دکتر سید سروش قاضی نوری","meta_title":"دکتر سید سروش قاضی نوری","meta_description":"دکتر سید سروش قاضی نوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید سروش قاضی نوری","token":"8ff072e71ee0d274","created_at":"2024-01-08 10:40:59","updated_at":"2024-01-08 10:40:59","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931671,"title":"دکتر سید سپهر قاضی نوری","meta_title":"دکتر سید سپهر قاضی نوری","meta_description":"دکتر سید سپهر قاضی نوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید سپهر قاضی نوری","token":"645405eff100a74c","created_at":"2024-01-08 10:40:59","updated_at":"2024-01-08 10:40:59","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931672,"title":"دکتر سید سروش قاضی نوری","meta_title":"دکتر سید سروش قاضی نوری","meta_description":"دکتر سید سروش قاضی نوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید سروش قاضی نوری","token":"8ff072e71ee0d274","created_at":"2024-01-08 10:40:59","updated_at":"2024-01-08 10:40:59","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788683,"file":"659ac4f266e4c2.74356127.pdf","book_id":3804735,"toc":null,"created_at":"2024-01-07 19:06:19","updated_at":"2024-03-13 15:23:41","process_started_at":"2024-01-07 19:07:01","process_done_at":"2024-01-07 19:07:09","process_failed_at":null,"pages_count":633,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e88d8f9c7facc0757c58df2181a6c01039e13b01f07b79b02b88c20a76a24b69acddc9cbf31697df886091150a0e934694781f701d11b1b2ecc02a0ac99f529f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۳۱"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1--%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1--%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۶۳۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931671/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-سید-سپهر-قاضی-نوری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"102ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"103ms","total":"205ms"},"extra":{"id":1931671,"title":" ","token":"645405eff100a74c","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19