دانلود کتاب های دکتر علی یساقی دانلود کتاب های دکتر علی یساقی

{"query":"BSS::A::*::I::1931673::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804734,"title":"مبانی دگرشکلی در زمین ساخت","price":170000,"ebook_price":"۵۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/eef1b58353a0cec5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/eef1b58353a0cec5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/eef1b58353a0cec5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/eef1b58353a0cec5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/eef1b58353a0cec5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-77-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":2,"description":"درک مبانی دگرشکلی برای بسیاری از شاخه‌های علوم زمین اهمیت دارد. این مبانی نه تنها در فرایندهای زمین‌شناسی دراز‌مدت همچون حرکت ورق‌های لیتوسفری، بلکه در رخدادهای بسیار کوتاه‌مد...","pages_count":421,"keywords":null,"token":"eef1b58353a0cec5","created_at":"2024-01-07 18:31:41","updated_at":"2024-05-08 12:16:26","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:24:05","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931673,"title":"دکتر علی یساقی","meta_title":"دکتر علی یساقی","meta_description":"دکتر علی یساقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی یساقی","token":"2bd59acfebecb215","created_at":"2024-01-08 10:46:10","updated_at":"2024-01-08 10:46:10","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931673,"title":"دکتر علی یساقی","meta_title":"دکتر علی یساقی","meta_description":"دکتر علی یساقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی یساقی","token":"2bd59acfebecb215","created_at":"2024-01-08 10:46:10","updated_at":"2024-01-08 10:46:10","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788682,"file":"659abcd57dbee9.09228406.pdf","book_id":3804734,"toc":null,"created_at":"2024-01-07 18:31:42","updated_at":"2024-05-08 12:16:26","process_started_at":"2024-01-07 18:31:43","process_done_at":"2024-01-07 18:31:48","process_failed_at":null,"pages_count":420,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f6a6eea0ec07347a01a83507963a6567553ae776e951374086850c0bd38658895d4c3f8a137a05a90a386f4a357bcea0772eb4f1b78f1b9ab0a8961007e4863a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۲۱"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA","pages_count_fa":"۴۲۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931673/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%82%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-علی-یساقی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"103ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"105ms","total":"208ms"},"extra":{"id":1931673,"title":" ","token":"2bd59acfebecb215","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19