دانلود کتاب های دی.ال. ویچر، و.اچ. هگر دانلود کتاب های دی.ال. ویچر، و.اچ. هگر

هیدرولیک سد

دی.ال. ویچر، و.اچ. هگر , دکتر مسعود قدسیان ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931674::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804733,"title":"هیدرولیک سد","price":170000,"ebook_price":"۸۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1be3e91d229ced81/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1be3e91d229ced81/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1be3e91d229ced81/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1be3e91d229ced81/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1be3e91d229ced81/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-6213-58-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":2,"description":"در کشور ما سدهای زیادی ساخته شده یا در دست مطالعه یا در حال ساخت است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد رشد سریعی در این زمینه هستیم. آنچه اهمیت دارد رعایت اصول هیدرولیکی در طراحی سدها است. برخی از مطا...","pages_count":445,"keywords":null,"token":"1be3e91d229ced81","created_at":"2024-01-07 16:53:18","updated_at":"2024-01-29 12:01:12","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-29 12:01:12","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931674,"title":"دی.ال. ویچر، و.اچ. هگر","meta_title":"دی.ال. ویچر، و.اچ. هگر","meta_description":"دی.ال. ویچر، و.اچ. هگر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دی.ال.","lastname":"ویچر، و.اچ. هگر","token":"ad0c9ea49b48d1d9","created_at":"2024-01-08 10:48:01","updated_at":"2024-01-08 10:48:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931675,"title":"دکتر مسعود قدسیان","meta_title":"دکتر مسعود قدسیان","meta_description":"دکتر مسعود قدسیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مسعود قدسیان","token":"154d2f90ae064761","created_at":"2024-01-08 10:48:01","updated_at":"2024-01-08 10:48:01","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931674,"title":"دی.ال. ویچر، و.اچ. هگر","meta_title":"دی.ال. ویچر، و.اچ. هگر","meta_description":"دی.ال. ویچر، و.اچ. هگر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دی.ال.","lastname":"ویچر، و.اچ. هگر","token":"ad0c9ea49b48d1d9","created_at":"2024-01-08 10:48:01","updated_at":"2024-01-08 10:48:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931675,"title":"دکتر مسعود قدسیان","meta_title":"دکتر مسعود قدسیان","meta_description":"دکتر مسعود قدسیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مسعود قدسیان","token":"154d2f90ae064761","created_at":"2024-01-08 10:48:01","updated_at":"2024-01-08 10:48:01","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788681,"file":"659aa5c7104110.63170317.pdf","book_id":3804733,"toc":null,"created_at":"2024-01-07 16:53:19","updated_at":"2024-01-29 12:01:12","process_started_at":"2024-01-07 16:53:22","process_done_at":"2024-01-07 16:53:27","process_failed_at":null,"pages_count":445,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c290ed72d0f17e06313debc565bf372fd60053b23f0574bc63c78fdbc8155b33c7e8ae1f8bdf5266c088dc342abe3185f7e60e1c7af80cce93e1377217a5e9ac","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۴۵"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%AF","urlify":"%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%AF","pages_count_fa":"۴۴۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931674/%D8%AF%DB%8C.%D8%A7%D9%84.-%D9%88%DB%8C%DA%86%D8%B1%D8%8C-%D9%88.%D8%A7%DA%86.-%D9%87%DA%AF%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دی.ال.-ویچر،-و.اچ.-هگر","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"117ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"119ms","total":"236ms"},"extra":{"id":1931674,"title":" ","token":"ad0c9ea49b48d1d9","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19