دانلود کتاب های دکتر سارا کشکر دانلود کتاب های دکتر سارا کشکر

{"query":"BSS::A::*::I::1931676::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804739,"title":"مدیریت اوقات فراغت و ورزش","price":160000,"ebook_price":"۵۳‌,‌۶۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/463895deb62cc290/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/463895deb62cc290/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/463895deb62cc290/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/463895deb62cc290/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/463895deb62cc290/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-78-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":3,"description":"توسعه فناوری تحول عظیمی در سبک زندگی انسان‌ها به‌وجود آورده است، به‌طوری‌که هر چه افراد از فناوری‌‌های نوین بهره بیشتری می‌برند، به دلیل کم‌تحرکی، اوقات فراغت و...","pages_count":404,"keywords":null,"token":"463895deb62cc290","created_at":"2024-01-08 11:04:08","updated_at":"2024-05-08 11:55:10","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:22:23","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931594,"title":"دکتر محمد احسانی","meta_title":"دکتر محمد احسانی","meta_description":"دکتر محمد احسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد احسانی","token":"ba37a3cf3be7da68","created_at":"2023-12-03 10:11:42","updated_at":"2023-12-03 10:11:42","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931676,"title":"دکتر سارا کشکر","meta_title":"دکتر سارا کشکر","meta_description":"دکتر سارا کشکر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سارا کشکر","token":"515e905d81b817a6","created_at":"2024-01-08 11:32:27","updated_at":"2024-01-08 11:32:27","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931594,"title":"دکتر محمد احسانی","meta_title":"دکتر محمد احسانی","meta_description":"دکتر محمد احسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد احسانی","token":"ba37a3cf3be7da68","created_at":"2023-12-03 10:11:42","updated_at":"2023-12-03 10:11:42","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931676,"title":"دکتر سارا کشکر","meta_title":"دکتر سارا کشکر","meta_description":"دکتر سارا کشکر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سارا کشکر","token":"515e905d81b817a6","created_at":"2024-01-08 11:32:27","updated_at":"2024-01-08 11:32:27","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788687,"file":"659ba5709ecab8.62798656.pdf","book_id":3804739,"toc":null,"created_at":"2024-01-08 11:04:09","updated_at":"2024-05-08 11:55:10","process_started_at":"2024-01-08 11:04:11","process_done_at":"2024-01-08 11:04:15","process_failed_at":null,"pages_count":404,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5ac8df7e7b357cad5fbf2fa356304632fdbd2417f239c9a8e583b2e3d5542ae2d386043f58cc026e3a556acefd2abb82f088f58d2a92e97ac85fc1de03d6020f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4","pages_count_fa":"۴۰۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931676/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%DA%A9%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-سارا-کشکر","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"124ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"126ms","total":"250ms"},"extra":{"id":1931676,"title":" ","token":"515e905d81b817a6","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19