دانلود کتاب های دکتر سید اشکان موسویان دانلود کتاب های دکتر سید اشکان موسویان

موتورهای درون سوز و روش عیب یابی آنها با تحلیل ارتعاش

دکتر غلامحسن نجفی , دکتر سید اشکان موسویان , مهندس سید مصطفی آقا میرسلیم ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931678::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804740,"title":"موتورهای درون سوز و روش عیب یابی آنها با تحلیل ارتعاش","price":100000,"ebook_price":"۳۳‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d7ef6a6900b236e5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d7ef6a6900b236e5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d7ef6a6900b236e5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d7ef6a6900b236e5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d7ef6a6900b236e5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-72-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":2,"description":"کتاب حاضر با محوریت پایش وضعیت و عیب‌یابی، به تشخیص عیوب متداول در موتورهای درون‌سوز می‌پردازد. این کتاب سعی دارد تا با ذکر مثال‌های واقعی و متنوع و روش‌های تحلیل تجربی، به&zw...","pages_count":214,"keywords":null,"token":"d7ef6a6900b236e5","created_at":"2024-01-08 11:05:47","updated_at":"2024-03-13 15:22:05","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:22:05","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931677,"title":"دکتر غلامحسن نجفی","meta_title":"دکتر غلامحسن نجفی","meta_description":"دکتر غلامحسن نجفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامحسن نجفی","token":"9196ea48abd3dc67","created_at":"2024-01-08 11:39:19","updated_at":"2024-01-08 11:39:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931678,"title":"دکتر سید اشکان موسویان","meta_title":"دکتر سید اشکان موسویان","meta_description":"دکتر سید اشکان موسویان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید اشکان موسویان","token":"48ec975e20049c38","created_at":"2024-01-08 11:39:19","updated_at":"2024-01-08 11:39:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931679,"title":"مهندس سید مصطفی آقا میرسلیم","meta_title":"مهندس سید مصطفی آقا میرسلیم","meta_description":"مهندس سید مصطفی آقا میرسلیم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"سید مصطفی آقا میرسلیم","token":"919653f65204d256","created_at":"2024-01-08 11:39:19","updated_at":"2024-01-08 11:39:19","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931677,"title":"دکتر غلامحسن نجفی","meta_title":"دکتر غلامحسن نجفی","meta_description":"دکتر غلامحسن نجفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامحسن نجفی","token":"9196ea48abd3dc67","created_at":"2024-01-08 11:39:19","updated_at":"2024-01-08 11:39:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931678,"title":"دکتر سید اشکان موسویان","meta_title":"دکتر سید اشکان موسویان","meta_description":"دکتر سید اشکان موسویان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید اشکان موسویان","token":"48ec975e20049c38","created_at":"2024-01-08 11:39:19","updated_at":"2024-01-08 11:39:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931679,"title":"مهندس سید مصطفی آقا میرسلیم","meta_title":"مهندس سید مصطفی آقا میرسلیم","meta_description":"مهندس سید مصطفی آقا میرسلیم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"سید مصطفی آقا میرسلیم","token":"919653f65204d256","created_at":"2024-01-08 11:39:19","updated_at":"2024-01-08 11:39:19","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788688,"file":"659ba5d41b41f4.32602763.pdf","book_id":3804740,"toc":null,"created_at":"2024-01-08 11:05:48","updated_at":"2024-03-13 15:22:05","process_started_at":"2024-01-08 11:05:49","process_done_at":"2024-01-08 11:05:52","process_failed_at":null,"pages_count":227,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"974702acbb4c6be857dca58c0da246b2e3c9b4f3ce26fc7f603a4d2bc68e3c3e0161f8ca6a5e036c27e6ae5a277ad30751ca52b033917437157624786d25be31","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۱۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4","urlify":"%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4","pages_count_fa":"۲۱۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931678/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-سید-اشکان-موسویان","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"26ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931678,"title":" ","token":"48ec975e20049c38","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19