دانلود کتاب های دکتر عمران احمدی دانلود کتاب های دکتر عمران احمدی

{"query":"BSS::A::*::I::1931680::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804743,"title":"پیشگیری و مدیریت حوادث مخازن مایعات هیدروکربنی","price":150000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۲۵۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/15db5b13b862457f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/15db5b13b862457f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/15db5b13b862457f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/15db5b13b862457f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/15db5b13b862457f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-32-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"صنایع، نفت گاز پالایش و پتروشیمی از دیدگاه ایمنی ، اغلب به عنوان کسب و کاری مبتنی بر عملیات شیمیایی مورد توجه قرار می گیرد و بخش لجستیک این صنعت کمتر کنکاش شده است.\n...","pages_count":365,"keywords":null,"token":"15db5b13b862457f","created_at":"2024-01-08 11:11:39","updated_at":"2024-05-08 11:54:18","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:21:21","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931680,"title":"دکتر عمران احمدی","meta_title":"دکتر عمران احمدی","meta_description":"دکتر عمران احمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عمران احمدی","token":"ae5429300a91b90c","created_at":"2024-01-08 13:13:29","updated_at":"2024-01-08 13:13:29","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931681,"title":"سید باقر مرتضوی","meta_title":"سید باقر مرتضوی","meta_description":"سید باقر مرتضوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"باقر مرتضوی","token":"9c065fbc304300b1","created_at":"2024-01-08 13:13:29","updated_at":"2024-01-08 13:13:29","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931680,"title":"دکتر عمران احمدی","meta_title":"دکتر عمران احمدی","meta_description":"دکتر عمران احمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عمران احمدی","token":"ae5429300a91b90c","created_at":"2024-01-08 13:13:29","updated_at":"2024-01-08 13:13:29","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931681,"title":"سید باقر مرتضوی","meta_title":"سید باقر مرتضوی","meta_description":"سید باقر مرتضوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"باقر مرتضوی","token":"9c065fbc304300b1","created_at":"2024-01-08 13:13:29","updated_at":"2024-01-08 13:13:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788691,"file":"659ba733364338.07294767.pdf","book_id":3804743,"toc":null,"created_at":"2024-01-08 11:11:40","updated_at":"2024-05-08 11:54:18","process_started_at":"2024-01-08 11:11:42","process_done_at":"2024-01-08 11:11:46","process_failed_at":null,"pages_count":365,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"bb264db181617f89a060e97b5d22c1253047a5abaebf539cdd59d75a7296a832e827315fc6336668b506bd78b1d097af2fb989299359bebb6587cb99d57b0ecd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۶۵"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%DB%8C","urlify":"%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۳۶۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931680/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-عمران-احمدی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"133ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"135ms","total":"268ms"},"extra":{"id":1931680,"title":" ","token":"ae5429300a91b90c","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19