دانلود کتاب های آقای دکتر محمود یزدانی دانلود کتاب های آقای دکتر محمود یزدانی

{"query":"BSS::A::*::I::1931683::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804744,"title":"شکست و تغییرشکل مواد با نگاه ویژه به مکانیک سنگ","price":290000,"ebook_price":"۱۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۸۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/01f59d9eb3fc4aa0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/01f59d9eb3fc4aa0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/01f59d9eb3fc4aa0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/01f59d9eb3fc4aa0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/01f59d9eb3fc4aa0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-97-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":2,"description":"خدای منان را سپاسگزاریم که کتاب شکست و تغییر شکل مواد مورد استقبال دانشجویان و اساتید فرهیخته‌ای از رشته‌های مختلف مهندسی عمران (ژیوتکنیک)، مهندسی معدن (مکانیک سنگ)، مهندسی مکانیک (جامدات) و...","pages_count":715,"keywords":null,"token":"01f59d9eb3fc4aa0","created_at":"2024-01-08 11:14:36","updated_at":"2024-01-09 10:19:26","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-09 10:19:26","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931682,"title":"آقای دکتر احمدعلی فخیمی","meta_title":"آقای دکتر احمدعلی فخیمی","meta_description":"آقای دکتر احمدعلی فخیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آقای","lastname":"دکتر احمدعلی فخیمی","token":"13a6cb86848ddad3","created_at":"2024-01-08 13:20:17","updated_at":"2024-01-08 13:20:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931683,"title":"آقای دکتر محمود یزدانی","meta_title":"آقای دکتر محمود یزدانی","meta_description":"آقای دکتر محمود یزدانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آقای","lastname":"دکتر محمود یزدانی","token":"18749806826766f8","created_at":"2024-01-08 13:20:17","updated_at":"2024-01-08 13:20:17","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931682,"title":"آقای دکتر احمدعلی فخیمی","meta_title":"آقای دکتر احمدعلی فخیمی","meta_description":"آقای دکتر احمدعلی فخیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آقای","lastname":"دکتر احمدعلی فخیمی","token":"13a6cb86848ddad3","created_at":"2024-01-08 13:20:17","updated_at":"2024-01-08 13:20:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931683,"title":"آقای دکتر محمود یزدانی","meta_title":"آقای دکتر محمود یزدانی","meta_description":"آقای دکتر محمود یزدانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آقای","lastname":"دکتر محمود یزدانی","token":"18749806826766f8","created_at":"2024-01-08 13:20:17","updated_at":"2024-01-08 13:20:17","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788692,"file":"659ba7e4dbb446.87158615.pdf","book_id":3804744,"toc":null,"created_at":"2024-01-08 11:14:38","updated_at":"2024-01-09 10:19:26","process_started_at":"2024-01-08 11:14:38","process_done_at":"2024-01-08 11:14:47","process_failed_at":null,"pages_count":715,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"82fe200429200c3da432868e626272bfb7d85707c610b4c2b5e2df6b7b664bc39dbad516ffd1bebb61c2c53d41b7df75771d6b276abf4517f1c45af2123dadc8","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۱۵"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF","urlify":"%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF","pages_count_fa":"۷۱۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931683/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"آقای-دکتر-محمود-یزدانی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"94ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"95ms","total":"189ms"},"extra":{"id":1931683,"title":" ","token":"18749806826766f8","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19