دانلود کتاب های دکتر حمید محرمی دانلود کتاب های دکتر حمید محرمی

{"query":"BSS::A::*::I::1931686::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804746,"title":"تحلیل و طراحی حدی دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e13be3b6f7e02223/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e13be3b6f7e02223/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e13be3b6f7e02223/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e13be3b6f7e02223/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e13be3b6f7e02223/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-39-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":2,"description":"دیوارهای برشی فولادی سامانه‌های جدیدی هستند که به تاسی از دیوارهای برشی بتنی برای تحمل بارهای جانبی ناشی از باد و زلزله پیشنهاد شده‌اند. در گذشته این نوع سامانه‌های مقاوم در برابر بارها...","pages_count":362,"keywords":null,"token":"e13be3b6f7e02223","created_at":"2024-01-08 11:18:08","updated_at":"2024-01-09 10:20:05","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-09 10:20:05","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931686,"title":"دکتر حمید محرمی","meta_title":"دکتر حمید محرمی","meta_description":"دکتر حمید محرمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمید محرمی","token":"3fbdacc7001e84d4","created_at":"2024-01-08 13:25:40","updated_at":"2024-01-08 13:25:40","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931687,"title":"دکتر علیرضا جهان پور","meta_title":"دکتر علیرضا جهان پور","meta_description":"دکتر علیرضا جهان پور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علیرضا جهان پور","token":"0d9e2474e7cd6a1e","created_at":"2024-01-08 13:25:40","updated_at":"2024-01-08 13:25:40","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931686,"title":"دکتر حمید محرمی","meta_title":"دکتر حمید محرمی","meta_description":"دکتر حمید محرمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمید محرمی","token":"3fbdacc7001e84d4","created_at":"2024-01-08 13:25:40","updated_at":"2024-01-08 13:25:40","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931687,"title":"دکتر علیرضا جهان پور","meta_title":"دکتر علیرضا جهان پور","meta_description":"دکتر علیرضا جهان پور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علیرضا جهان پور","token":"0d9e2474e7cd6a1e","created_at":"2024-01-08 13:25:40","updated_at":"2024-01-08 13:25:40","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788694,"file":"659ba8b8b34169.68564896.pdf","book_id":3804746,"toc":null,"created_at":"2024-01-08 11:18:09","updated_at":"2024-01-09 10:20:05","process_started_at":"2024-01-08 11:18:10","process_done_at":"2024-01-08 11:18:16","process_failed_at":null,"pages_count":370,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"323140589e17f8273d47eb4dc970eef6c9124e09b4b91119e2b4efa74ed07326e6fd7630bc778cbae17fd5e9f0b558b4133f07c86b1ed5cccf28959180ff073e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۶۲"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%AF","urlify":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%AF","pages_count_fa":"۳۶۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931686/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-حمید-محرمی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"88ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"101ms","total":"189ms"},"extra":{"id":1931686,"title":" ","token":"3fbdacc7001e84d4","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19