دانلود کتاب های دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری دانلود کتاب های دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

{"query":"BSS::A::*::I::1931689::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804748,"title":"توانمندسازی روستایی ( اصول بنیادین، رهیافت ها، نظریه ها و تجارب)","price":75000,"ebook_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5a1a4bc28444df19/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5a1a4bc28444df19/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5a1a4bc28444df19/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5a1a4bc28444df19/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5a1a4bc28444df19/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-55-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":2,"description":"توانمندسازی به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت و توسعه پایدار روستایی محسوب می شود؛ و به خود اتکایی مردمی، دسترسی به حقوق در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خودکفایی در تامین مواد غذایی استراتژیک، دستر...","pages_count":344,"keywords":null,"token":"5a1a4bc28444df19","created_at":"2024-01-08 11:21:06","updated_at":"2024-01-09 10:20:40","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-09 10:20:40","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931689,"title":"دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری","meta_title":"دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری","meta_description":"دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عبدالرضا رکن الدین افتخاری","token":"1162f74cea0b59b0","created_at":"2024-01-08 13:33:24","updated_at":"2024-01-08 13:33:24","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931690,"title":"دکتر وکیل حیدری ساربان","meta_title":"دکتر وکیل حیدری ساربان","meta_description":"دکتر وکیل حیدری ساربان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"وکیل حیدری ساربان","token":"9d5abb7428f033c4","created_at":"2024-01-08 13:33:24","updated_at":"2024-01-08 13:33:24","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931689,"title":"دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری","meta_title":"دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری","meta_description":"دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عبدالرضا رکن الدین افتخاری","token":"1162f74cea0b59b0","created_at":"2024-01-08 13:33:24","updated_at":"2024-01-08 13:33:24","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931690,"title":"دکتر وکیل حیدری ساربان","meta_title":"دکتر وکیل حیدری ساربان","meta_description":"دکتر وکیل حیدری ساربان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"وکیل حیدری ساربان","token":"9d5abb7428f033c4","created_at":"2024-01-08 13:33:24","updated_at":"2024-01-08 13:33:24","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788696,"file":"659ba972575538.50692766.pdf","book_id":3804748,"toc":null,"created_at":"2024-01-08 11:21:15","updated_at":"2024-01-09 10:20:40","process_started_at":"2024-01-08 11:21:16","process_done_at":"2024-01-08 11:21:20","process_failed_at":null,"pages_count":343,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b7ee214b6a9bf88df3af008e5dcadf1cbade4e4dcdf5d5cfae4d29c2bb1334814395cf7f1e3313e6f88989613ec0141ed68aef4106f3f8979440f5bb765eaef8","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۷۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C---%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-","urlify":"%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C---%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-","pages_count_fa":"۳۴۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931689/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-عبدالرضا-رکن-الدین-افتخاری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"98ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"101ms","total":"199ms"},"extra":{"id":1931689,"title":" ","token":"1162f74cea0b59b0","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19