دانلود کتاب های دکتر علی کمک پناه دانلود کتاب های دکتر علی کمک پناه

{"query":"BSS::A::*::I::1931694::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804754,"title":"اثر ساختگاه بر رفتار لرزه‌ای زمین و سازه‌های ژیوتکنیکی: روش‌های تحلیل و طراحی کاربردی همراه با آموزش نرم‌افزارها","price":200000,"ebook_price":"۶۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7b7014c247925eb5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7b7014c247925eb5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7b7014c247925eb5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7b7014c247925eb5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7b7014c247925eb5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-97-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":2,"description":".پس از آنکه اثر شرایط خاک ساختگاه در زلزله‌های مختلف برای پژوهشگران لرزه‌شناسی و ژیوتکنیک لرزه‌ای اثبات شد، در بین تقریباً تمامی کشورهای لرزه‌خیز این اتفاق‌نظر به‌وجود &z...","pages_count":500,"keywords":null,"token":"7b7014c247925eb5","created_at":"2024-01-09 14:44:14","updated_at":"2024-03-13 15:18:54","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:18:54","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931694,"title":"دکتر علی کمک‌پناه","meta_title":"دکتر علی کمک‌پناه","meta_description":"دکتر علی کمک‌پناه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی کمک‌پناه","token":"5dab7f3481c9b8c7","created_at":"2024-01-09 14:55:37","updated_at":"2024-01-09 14:55:37","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931695,"title":"مهندس آیلین نوری","meta_title":"مهندس آیلین نوری","meta_description":"مهندس آیلین نوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"آیلین نوری","token":"80483b4378fbeac9","created_at":"2024-01-09 14:55:37","updated_at":"2024-01-09 14:55:37","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931694,"title":"دکتر علی کمک‌پناه","meta_title":"دکتر علی کمک‌پناه","meta_description":"دکتر علی کمک‌پناه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی کمک‌پناه","token":"5dab7f3481c9b8c7","created_at":"2024-01-09 14:55:37","updated_at":"2024-01-09 14:55:37","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931695,"title":"مهندس آیلین نوری","meta_title":"مهندس آیلین نوری","meta_description":"مهندس آیلین نوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"آیلین نوری","token":"80483b4378fbeac9","created_at":"2024-01-09 14:55:37","updated_at":"2024-01-09 14:55:37","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788702,"file":"659d2a878cbcf7.55601307.pdf","book_id":3804754,"toc":null,"created_at":"2024-01-09 14:44:17","updated_at":"2024-03-13 15:18:54","process_started_at":"2024-02-06 09:45:43","process_done_at":"2024-02-06 09:45:44","process_failed_at":null,"pages_count":520,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c42cf656f07befa4398b30c52c3cf79e4247d2395529e4b615de0deaf119ab8f31a4b0887093b9ed2644adab6a9c6a45802f39ea1cf33cd8a9aebd62e5b1f339","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۰۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C--%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C--%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۵۰۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931694/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-علی-کمک-پناه","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"90ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"91ms","total":"181ms"},"extra":{"id":1931694,"title":" ","token":"5dab7f3481c9b8c7","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19