دانلود کتاب های دکتر محسن شریفی دانلود کتاب های دکتر محسن شریفی

{"query":"BSS::A::*::I::1931698::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804759,"title":"لیگنان های گیاهی","price":100000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0c39f6582aa4472e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0c39f6582aa4472e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0c39f6582aa4472e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0c39f6582aa4472e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0c39f6582aa4472e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-703402-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"کتاب حاضر مشتمل بر پنج فصل است که به معرفی پیشینۀ استفاده از گیاهان دارویی، معرفی متابولیت‏ های ثانوی گیاهی، لیگنان‏ های گیاهی، پودوفیلوتوکسین و زیست ‏فناوری لیگنان‏ ها می‏‏پرد...","pages_count":230,"keywords":null,"token":"0c39f6582aa4472e","created_at":"2024-01-09 15:09:21","updated_at":"2024-01-29 12:05:49","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-29 12:05:49","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931698,"title":"دکتر محسن شریفی","meta_title":"دکتر محسن شریفی","meta_description":"دکتر محسن شریفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محسن شریفی","token":"44136ae0575dc59d","created_at":"2024-01-09 15:20:23","updated_at":"2024-01-09 15:20:23","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931698,"title":"دکتر محسن شریفی","meta_title":"دکتر محسن شریفی","meta_description":"دکتر محسن شریفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محسن شریفی","token":"44136ae0575dc59d","created_at":"2024-01-09 15:20:23","updated_at":"2024-01-09 15:20:23","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788707,"file":"659d3069532da7.15585633.pdf","book_id":3804759,"toc":null,"created_at":"2024-01-09 15:09:21","updated_at":"2024-01-29 12:05:49","process_started_at":"2024-01-21 16:50:41","process_done_at":"2024-01-21 16:50:44","process_failed_at":null,"pages_count":226,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b5459e339d150d73f9553618839cea4183f02ff27d4d3f2a69e6a2b99f0d11b8f4a3b49eecb0c2350a78ab958af73d9dcdb379ab529b18275c802607f8892dca","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","urlify":"%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","pages_count_fa":"۲۳۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931698/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محسن-شریفی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"105ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"107ms","total":"212ms"},"extra":{"id":1931698,"title":" ","token":"44136ae0575dc59d","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19