دانلود کتاب های دکتر محمدرضا کلباسی، دکتر سید مرتضی ابراهیم زاده دانلود کتاب های دکتر محمدرضا کلباسی، دکتر سید مرتضی ابراهیم زاده

{"query":"BSS::A::*::I::1931699::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804797,"title":"مبانی نظری و کاربردی آبزی پروری","price":200000,"ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1303e67aa3503ab6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1303e67aa3503ab6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1303e67aa3503ab6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1303e67aa3503ab6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1303e67aa3503ab6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-06-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":2,"description":"از چاپ اول کتاب تقریباً 6 سال گذشته است، در این مدت میزان تولید به دست آمده از به 80 میلیون تن در سال 2016 (FAO, 2012) 63 میلیون تن در سال 2011 / آبزی پروری از 6 افزایش یافته است. عوامل زیادی در این ا...","pages_count":516,"keywords":null,"token":"1303e67aa3503ab6","created_at":"2024-01-22 12:10:10","updated_at":"2024-01-24 16:28:49","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-24 16:28:49","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931699,"title":"دکتر محمدرضا کلباسی، دکتر سید مرتضی ابراهیم‌زاده","meta_title":"دکتر محمدرضا کلباسی، دکتر سید مرتضی ابراهیم‌زاده","meta_description":"دکتر محمدرضا کلباسی، دکتر سید مرتضی ابراهیم‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا کلباسی، دکتر سید مرتضی ابراهیم‌زاده","token":"62f7de4b07feea29","created_at":"2024-01-10 11:44:29","updated_at":"2024-01-10 11:44:29","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931699,"title":"دکتر محمدرضا کلباسی، دکتر سید مرتضی ابراهیم‌زاده","meta_title":"دکتر محمدرضا کلباسی، دکتر سید مرتضی ابراهیم‌زاده","meta_description":"دکتر محمدرضا کلباسی، دکتر سید مرتضی ابراهیم‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا کلباسی، دکتر سید مرتضی ابراهیم‌زاده","token":"62f7de4b07feea29","created_at":"2024-01-10 11:44:29","updated_at":"2024-01-10 11:44:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788745,"file":"65ae29eaeadcd1.49763735.pdf","book_id":3804797,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 12:10:12","updated_at":"2024-01-24 16:28:49","process_started_at":"2024-01-22 12:10:12","process_done_at":"2024-01-22 12:10:18","process_failed_at":null,"pages_count":516,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b9b8990018a9db78dd14604ddeba02a9321de1551eea28b5498ced264f4af6eeafa9547ab14a5e5361750564f958fe4808b4a227f6e48aef871572c4560e95a1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۱۶"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۵۱۶","previews":null,"score":0},{"id":3804760,"title":"مبانی نظری و کاربردی آبزی پروری","price":200000,"ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5dbd79261c4bee52/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5dbd79261c4bee52/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5dbd79261c4bee52/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5dbd79261c4bee52/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5dbd79261c4bee52/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-06-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":2,"description":"از چاپ اول کتاب تقریباً 6 سال گذشته است، در این مدت میزان تولید به دست آمده از به 80 میلیون تن در سال 2016 (FAO, 2012) 63 میلیون تن در سال 2011 / آبزی پروری از 6 افزایش یافته است. عوامل زیادی در این ا...","pages_count":516,"keywords":null,"token":"5dbd79261c4bee52","created_at":"2024-01-10 10:45:46","updated_at":"2024-01-22 14:24:03","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:24:03","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931699,"title":"دکتر محمدرضا کلباسی، دکتر سید مرتضی ابراهیم‌زاده","meta_title":"دکتر محمدرضا کلباسی، دکتر سید مرتضی ابراهیم‌زاده","meta_description":"دکتر محمدرضا کلباسی، دکتر سید مرتضی ابراهیم‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا کلباسی، دکتر سید مرتضی ابراهیم‌زاده","token":"62f7de4b07feea29","created_at":"2024-01-10 11:44:29","updated_at":"2024-01-10 11:44:29","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931699,"title":"دکتر محمدرضا کلباسی، دکتر سید مرتضی ابراهیم‌زاده","meta_title":"دکتر محمدرضا کلباسی، دکتر سید مرتضی ابراهیم‌زاده","meta_description":"دکتر محمدرضا کلباسی، دکتر سید مرتضی ابراهیم‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا کلباسی، دکتر سید مرتضی ابراهیم‌زاده","token":"62f7de4b07feea29","created_at":"2024-01-10 11:44:29","updated_at":"2024-01-10 11:44:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788708,"file":"659e4422b1fd54.97514899.pdf","book_id":3804760,"toc":null,"created_at":"2024-01-10 10:45:48","updated_at":"2024-01-22 14:24:03","process_started_at":"2024-01-21 16:50:56","process_done_at":"2024-01-21 16:51:02","process_failed_at":null,"pages_count":516,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"92d40864fd299de76d639a1663daf407e918d94b63e1cd0660bde799cef4e49186e948dbf2ba9f934c971ff37bee6bcb89b02408739b72a01d4dc659943be3c4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۱۶"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۵۱۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931699/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"دکتر-محمدرضا-کلباسی،-دکتر-سید-مرتضی-ابراهیم-زاده","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"15ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931699,"title":" ","token":"62f7de4b07feea29","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19