دانلود کتاب های دکتر محمدجواد ناطق دانلود کتاب های دکتر محمدجواد ناطق

{"query":"BSS::A::*::I::1931701::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804762,"title":"تکامل فناوری ماشین های ابزار از دوران باستان تا پیدایش کنترل عددی","price":220000,"ebook_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a81d9c96884e9c46/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a81d9c96884e9c46/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a81d9c96884e9c46/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a81d9c96884e9c46/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a81d9c96884e9c46/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-08-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"اول بنا نبود این چنین مفصل به سیر دگرگونی فناوری ماشین های ابزار پرداخته شود، بلکه نویسنده بر آن بود در ابتدای کتابی که می خواست درباره طراحی جامع ماشین های ابزار بنگارد فصلی را به این موضوع اختصاص ده...","pages_count":564,"keywords":null,"token":"a81d9c96884e9c46","created_at":"2024-01-10 11:05:22","updated_at":"2024-01-22 14:25:01","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:25:01","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931701,"title":"دکتر محمدجواد ناطق","meta_title":"دکتر محمدجواد ناطق","meta_description":"دکتر محمدجواد ناطق - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدجواد ناطق","token":"f1beced5cc5a4e90","created_at":"2024-01-10 11:53:30","updated_at":"2024-01-10 11:53:30","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931701,"title":"دکتر محمدجواد ناطق","meta_title":"دکتر محمدجواد ناطق","meta_description":"دکتر محمدجواد ناطق - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدجواد ناطق","token":"f1beced5cc5a4e90","created_at":"2024-01-10 11:53:30","updated_at":"2024-01-10 11:53:30","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788710,"file":"659e48ba40d6d4.05722459.pdf","book_id":3804762,"toc":null,"created_at":"2024-01-10 11:05:23","updated_at":"2024-01-22 14:25:01","process_started_at":"2024-01-21 16:51:05","process_done_at":"2024-01-21 16:51:12","process_failed_at":null,"pages_count":564,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f19e81bab7a3b2b5d9fbc4bd7d6b8bd0c085de4bf4d1e9f9920e597c67ef1091c398cec255de37fb63097616db4b7830160c1b6dd898257c7feba3e209801e1d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۶۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C","urlify":"%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۵۶۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931701/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محمدجواد-ناطق","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"94ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"96ms","total":"190ms"},"extra":{"id":1931701,"title":" ","token":"f1beced5cc5a4e90","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19