دانلود کتاب های دکتر رضا عرفانزاده دانلود کتاب های دکتر رضا عرفانزاده

{"query":"BSS::A::*::I::1931702::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804763,"title":"بوم شناسی بانک بذر خاک","price":130000,"ebook_price":"۴۳‌,‌۵۵۰","rent_3_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a92cd7ba034ff7ee/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a92cd7ba034ff7ee/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a92cd7ba034ff7ee/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a92cd7ba034ff7ee/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a92cd7ba034ff7ee/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-22-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"بانک بذر خاک شامل تمامی بذور زنده گیاهان (چه در حالت خواب و چه فعال و آماده جوانه ­زنی) و میوه حامل این بذور در خاک است. در اراضی زراعی، مهم‌ترین کاربرد بانک بذر خاک، نقشی است که در کنترل علف...","pages_count":280,"keywords":null,"token":"a92cd7ba034ff7ee","created_at":"2024-01-10 11:06:51","updated_at":"2024-03-13 15:15:48","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:15:48","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931702,"title":"دکتر رضا عرفانزاده","meta_title":"دکتر رضا عرفانزاده","meta_description":"دکتر رضا عرفانزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا عرفانزاده","token":"96e7b2bca98e7d54","created_at":"2024-01-10 13:13:22","updated_at":"2024-01-10 13:13:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931702,"title":"دکتر رضا عرفانزاده","meta_title":"دکتر رضا عرفانزاده","meta_description":"دکتر رضا عرفانزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا عرفانزاده","token":"96e7b2bca98e7d54","created_at":"2024-01-10 13:13:22","updated_at":"2024-01-10 13:13:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788711,"file":"659e4913ed80c1.68671590.pdf","book_id":3804763,"toc":null,"created_at":"2024-01-10 11:06:52","updated_at":"2024-03-13 15:15:48","process_started_at":"2024-01-21 16:51:02","process_done_at":"2024-01-21 16:51:05","process_failed_at":null,"pages_count":282,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"1d950f2410d317ff76d587560d6ecc6fa924124f6fb236c5299a102b459d404da716da07045f6851056b76946f25b980375b48c348e8eeae863f39d925415fcd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9","urlify":"%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9","pages_count_fa":"۲۸۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931702/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-رضا-عرفانزاده","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"109ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"110ms","total":"219ms"},"extra":{"id":1931702,"title":" ","token":"96e7b2bca98e7d54","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19