دانلود کتاب های پایول شومان دانلود کتاب های پایول شومان

نفوذ در جامدات

پایول شومان , پرفسور رسول صراف ماموری-پرفسور احمد ساعتچی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931703::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804764,"title":"نفوذ در جامدات","price":150000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۲۵۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cc2bceaccaf11764/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cc2bceaccaf11764/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cc2bceaccaf11764/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cc2bceaccaf11764/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cc2bceaccaf11764/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-90476-5-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":3,"description":".این کتاب حاصل تدریس درسی تک ترمی به دانشجویان سال اول دوره بالاتر از لیسانس است و قاعدتاً میتواند برای گذراندن دورهای در زمینه نفوذ، یا درسی که مباحث نفوذ در آن اساس مطالعه واکنش ها در جامدات است، بر...","pages_count":295,"keywords":null,"token":"cc2bceaccaf11764","created_at":"2024-01-10 11:08:12","updated_at":"2024-03-13 15:14:44","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:14:44","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931703,"title":"پایول شومان","meta_title":"پایول شومان","meta_description":"پایول شومان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پایول","lastname":"شومان","token":"30d2e0d1fa697132","created_at":"2024-01-10 13:16:37","updated_at":"2024-01-10 13:16:37","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931704,"title":"پرفسور رسول صراف ماموری-پرفسور احمد ساعتچی","meta_title":"پرفسور رسول صراف ماموری-پرفسور احمد ساعتچی","meta_description":"پرفسور رسول صراف ماموری-پرفسور احمد ساعتچی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پرفسور","lastname":"رسول صراف ماموری-پرفسور احمد ساعتچی","token":"3e4d46a60ce32e9a","created_at":"2024-01-10 13:16:37","updated_at":"2024-01-10 13:16:37","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931703,"title":"پایول شومان","meta_title":"پایول شومان","meta_description":"پایول شومان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پایول","lastname":"شومان","token":"30d2e0d1fa697132","created_at":"2024-01-10 13:16:37","updated_at":"2024-01-10 13:16:37","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931704,"title":"پرفسور رسول صراف ماموری-پرفسور احمد ساعتچی","meta_title":"پرفسور رسول صراف ماموری-پرفسور احمد ساعتچی","meta_description":"پرفسور رسول صراف ماموری-پرفسور احمد ساعتچی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پرفسور","lastname":"رسول صراف ماموری-پرفسور احمد ساعتچی","token":"3e4d46a60ce32e9a","created_at":"2024-01-10 13:16:37","updated_at":"2024-01-10 13:16:37","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788712,"file":"659e4964ce3257.09067035.pdf","book_id":3804764,"toc":null,"created_at":"2024-01-10 11:08:13","updated_at":"2024-03-13 15:14:44","process_started_at":"2024-01-21 16:51:12","process_done_at":"2024-01-21 16:51:16","process_failed_at":null,"pages_count":359,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5596300d8cfc5801a125b4579c1777af6496becb7b8924df5fff1188a17ece1c0b060c74216b52be7bea705aea935ce2304ed23648839680723f9087a49474c2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۵"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AA","urlify":"%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۲۹۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931703/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"پایول-شومان","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"191ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"192ms","total":"383ms"},"extra":{"id":1931703,"title":" ","token":"30d2e0d1fa697132","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19