دانلود کتاب های دکتر بیژن رنجبر و دکتر خسرو خلیفه دانلود کتاب های دکتر بیژن رنجبر و دکتر خسرو خلیفه

{"query":"PUB::*::PID::178::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804769,"title":"طیف سنجی جرمی در بیوشیمی و بیوفیزیک","price":90000,"ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e85adf66a2841334/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e85adf66a2841334/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e85adf66a2841334/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e85adf66a2841334/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e85adf66a2841334/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-18-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"در طول سه دهه گذشته، طیف‌سنجی جرمی به عنوان یکی از روش های اصلی مبتنی برآنالیز در تحقیقات زیستی مطرح شده است. امروزه از نظر تاثیر آن بر زیست‌شناسی، قابل مقایسه با روش‌های جداسازی متداول...","pages_count":157,"keywords":null,"token":"e85adf66a2841334","created_at":"2024-01-10 11:21:55","updated_at":"2024-01-22 14:34:58","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:34:58","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931707,"title":"دکتر بیژن رنجبر و دکتر خسرو خلیفه","meta_title":"دکتر بیژن رنجبر و دکتر خسرو خلیفه","meta_description":"دکتر بیژن رنجبر و دکتر خسرو خلیفه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بیژن رنجبر و دکتر خسرو خلیفه","token":"547b1f100e777eaa","created_at":"2024-01-10 13:33:41","updated_at":"2024-01-10 13:33:41","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931707,"title":"دکتر بیژن رنجبر و دکتر خسرو خلیفه","meta_title":"دکتر بیژن رنجبر و دکتر خسرو خلیفه","meta_description":"دکتر بیژن رنجبر و دکتر خسرو خلیفه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بیژن رنجبر و دکتر خسرو خلیفه","token":"547b1f100e777eaa","created_at":"2024-01-10 13:33:41","updated_at":"2024-01-10 13:33:41","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788717,"file":"659e4c9b2d7385.51296082.pdf","book_id":3804769,"toc":null,"created_at":"2024-01-10 11:21:55","updated_at":"2024-01-22 14:34:58","process_started_at":"2024-01-21 16:51:25","process_done_at":"2024-01-21 16:51:27","process_failed_at":null,"pages_count":166,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"6d809d234f1cdc856dc7f24cab2a76ea35d1d230a17066910c5ffa65aa7484616b2bf56d7dedd332dc8dc65b552c7c5112ada22c7af3e3f092ddfd305d1839ac","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۷"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","urlify":"%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۱۵۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931707/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86-%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-بیژن-رنجبر-و-دکتر-خسرو-خلیفه","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"107ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"141ms","total":"248ms"},"extra":{"id":1931707,"title":" ","token":"547b1f100e777eaa","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19